Търговски имот в Лозен за 644160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Лозен > Търговски имот

Търговски имот в Лозен

Допълнителна информация

  Начална цена: 644160.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 2000 кв.м.
  Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
  Обявяване: 2019-01-11
  Адрес: м.Врана - Лозен - Триъгълника, ул. Стар Лозенски път
  ЧСИ: Мария Красинова Цачева
  Телефон: 02 - 9836136
  Email: mariatsacheva@mail.bg

Всички имоти за Лозен
Всички имоти на ЧСИ Мария Красинова Цачева

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2000 (две хиляди) кв.м, съставляващ УПИ VІІ- 188, 189 (седми, отреден за имот с планоснимачни номера сто осемдесет и осем, сто осемдесет и девет), в квартал 30, по плана на с.Лозен, местността „Врана – Лозен – Триъгълника”, при съседи по скица: VІ-190 (шести за имот с планоснимачен номер сто и деветдесет), улица, УПИ VІІІ-187 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и седми), ХХІІІ-196 (двадесет и трети, отреден за имот с планосни мачен номер сто деветдесет и шест), УПИ ХХVІІІ-193, 195 (двадесет и осми, отреден за имот с планоснимачни номера сто деветдесет и три и сто деветдесет и пет); което УПИ е образувано от Поземлен имот с идентификатор № 14831.6520.188 (четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и едно, точка, шест хиляди петстотин и двадесет, точка, сто осемдесет и осем) находящ се в с. Герман, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37/04.07.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: с. Герман, п.к. 1186, ул. Стар Лозенски път № 44. Площ: 1026 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 188, квартал: 30, парцел VII. Съседи: 14831.6520.196, 14831.6520.199, 14831.6520.187, 14831.6520.7, 14831.6520.189. и Поземлен имот с идентификатор № 14831.6520.189 (четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и едно, точка, шест хиляди петстотин и двадесет, точка, сто осемдесет и девет) находящ се в с. Герман, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37/04.07.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: с. Герман, п.к. 1186, ул. Стар Лозенски път № 44. Площ: 986 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 189, квартал: 30, парцел VII. Съседи: 14831.6520.196, 14831.6520.188, 14831.6520.7, 14831.6520.190, 14831.6520.195., заедно с построените в имота: Сграда с идентификатор № 14831.6520.189.1(четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и едно, точка, шест хиляди петстотин и двадесет, точка, сто осемдесет и девет, точка, едно), със застроена площ от 41 кв.м., брой етажи: 1, предназначение : Селскостопанска сграда; представляваща МАСИВНА СГРАДА на калкан с урегулиран поземлен имот VІ-190 (шести за имот с планоснимачен номер сто и деветдесет) и урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХVІІІ-193, 195 (двадесет и осми за имот планоснимачни номера сто деветдесет и три и сто деветдесет и пет), със застроена площ на сградата от 43 (четиридесет и три) кв.м, Сграда с идентификатор № 14831.6520.189.2 (четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и едно, точка, шест хиляди петстотин и двадесет, точка, сто осемдесет и девет, точка, две), със застроена площ от 67 кв.м., брой етажи: 1, предназначение : Селскостопанска сграда, представляваща МАСИВНА СГРАДА на калкан с урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХVІІІ-193, 195 (двадесет и осми за имот планоснимачни номера сто деветдесет и три и сто деветдесет и пет), със застроена площ на сградата от 83 (осемдесет и три) кв.м.,; Сграда с идентификатор № 14831.6520.189.3 (четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и едно, точка, шест хиляди петстотин и двадесет, точка, сто осемдесет и девет, точка, три), със застроена площ от 782 кв.м., брой етажи: 3, предназначение : Складова база, склад;, представляща СГРАДА-СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ, МАГАЗИН, ОФИС И КОНТРОЛНО ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, с разгъната застроена площ от 1949 (хиляда деветстотин четиридесет и девет) кв.м., състоящ се от първи етаж, на кота 0,00м (нула метра), със застроена площ от 711 (седемстотин и единадесет) кв.м, състоящ се от контролно – диагностичен пункт и магазин, втори етаж, на кота +3,90м (плюс три цяло и деветдесет стотни метра), със застроена площ от 688 (шестстотин осемдесет и осем) кв.м, състоящ се от офис, офис, баня и тоалетна и подпокривно пространство, на кота +7,55м (плюс седем цяло и петдесет и пет стотни метра), със застроена площ от 550 (петстотин и петдесет) кв.м, и построената в УПИ-то -ДВУЕТАЖНА СГРАДА – АВТОСЕРВИЗ И БЪРЗА ЗАКУСКА, със ЗП от 149 (сто четиридесет и девет) кв.м, РЗП от 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м, състоящ се, както следва: първи етаж – автосервиз, санитарен възел и обслужващи помещения; втори етаж – столова, кафе – бар, и заедно с всички съществуващи и бъдещи постройки и подобрения в урегулиран поземлен имот VІІ-188, 189.