Търговски имот в ВАРНА за 17100.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Търговски имот

Търговски имот в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 17100.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 39 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес:
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

1/2 /една втора/ идеални части от ТЪРГОВСИ ОБЕКТ - билярдно помещение, с идентификатор №10135.2563.427.1.12, едно нула едно три пет точка две пет шест три точка четири две седем точка едно точка едно две/ разположен на сутеренния етаж. в жилищна сграда - блок № 2 /две/, с идентификатор №10135.2563.427.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка четири две седем точка едно/, с административен адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, р-н ..Приморски", ж. к. Бриз (местност Св . Никола) със застроена площ 38.72 /тридесет и осем цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м, при граници по документ за собственост: вътрешен двор ПИ №117 /сто и седемнадесет/, избен коридор, баня-тоалет, при граници по схема, изд. от СГКК- гр. Варна: на същия етаж: няма. под обекта: няма над обекта: сам. Обект с идент. №10135.2563.427.1.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка четири две седем точка едно точка едно/, както и 1/2 /една втора/ идеални части от 4.3090 /четири цяло три пиляди и деветдесет десетохилядни/ % идеални части, равняващи се на 6.45 /шест цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж , заедно с 1/2 /една втора/ идеални части от 21.87 /двадесет и едно цало осемдесет и седем стотни/кв.м, ид.ч. от поземления имот. в който гореописаната сграда е построена целият с площ по документ за собственост 870 /осемстотин и седемдесет/кв.м. представляващ поземлен имот е идентификатор №10135.2563.427/едно нула едно три пет точка две пет шест три точка четири две седем/, съгласно схема изд. от СГКК - гр. Варна /стар идентификатор УПИ №XXXVI1-118 /тридесет и седе римско тире сто и осемнадесет арабско/, в квартал 42/четиридесет и две//, при общи граници по скица изд. от СГКК - Варна: ПИ №№ 10135.2563.244, 10135.2563.428. 10135.2563.243, 10135.2563.426.