Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 9466.40 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 14 кв.м.

 • Срок:
 • 07.01.2018 до 07.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-08

 • Адрес:
 • УЛ. ДОСПАТ 4

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 34409 / 30.11.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 07.02.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД , в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400816 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се жилищна сграда, в  гр. Варна, община Варна, област Варненска, ул. Доспат № 4 /четири/, в сграда № 2 /две/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.1501.192 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно девет две/, с площ от 236 /двеста тридесет и шест/ кв.м. по документи за собственост, със стар идентификатор ПИ № 5 /пет/ в квартал 306 /триста и шест/ по плана на 9-ти / девети/ микрорайон на гр. Варна, а именно: ПАРКОМЯСТО № 4 /четири/ с площ 14.30 /четиринадесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., намиращо се на подземен етаж в гараж с площ 87.10 кв.м. /осемдесет и седем цяло и десет стотни / кв.м. с идентификатор 10135.1501.192.2.17 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно девет две точка две точка едно седем/, при граници съгласно схема: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - няма, а по документ за собственост граници на ПАРКОМЯСТО № 4 /четири/: паркомясто № 5 ,калкан при ПИ ІV-4, 4 А, машинно на пътнически асансьор, както и 1.0728 % /едно цяло седмстотин двадесет и осем десетохилядни процента/ ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 500000 /петстотин хиляди/ евро и има вписана 1 брой възбрана по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  9 466.40 лв. (девет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110400816. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  07.01.2018 г. до 07.02.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 08.02.2018 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 9080.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
0.030440092086792