Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 6825.60 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 20 кв.м.

 • Срок:
 • 22.10.2017 до 22.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-23

 • Адрес:
 • БУЛ ЯН ХУНИЯДИ, 10135.3514.6.2.26

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20177110400066 Изходящ №: 28401 / 27.09.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  22.10.2017 до 22.11.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.11.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СТЪНИ ЕООД, в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20177110400066 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: РЕАЛНО ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ, находящи се Административна сграда  с магазини, нощен клуб и трафопост,  с обща ЗП – 937.16 /деветстотин тридесет и седем цяло и шестнадесет стотни/ кв.м. и РЗП – 5822.1 /пет хиляди осемстотин двадесет и две цяло и една десета/ кв.м.,  изградена съгласно Разрешение за строеж №21/18.02.2008г. на Гл. Архитект на Община Варна и съгласно Технически проект - част “Архитектурна”, одобрен на 20.05.2008г. от Гл. Архитект на Община Варна и Екзекутивна документация, одобрена на 30.11.2009г. от Община Варна, в  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI-357 “скл. за хран. и пром. стоки и офис” /шести римско-триста петдесет и седем арабско/, в кв. 6 /шест/ по плана Западна промишлена зона, одобрен със Заповед №Г-303/26.10.2005г. на Кмета на Община Варна, с площ от 1 424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ кв.м., при граници по скица: север - вътрешна улица, запад - ул. “Ян Хунияди”, изток - УПИ №V-357 и юг - МВР,  обозначен по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор №10135.3514.6 /едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, четири, точка, шест/, с адрес: град Варна, район “Младост”, п.к. 9000, ул. “Ян Хуниади”№6, с площ: 1402 /хиляда четиристотин и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за друг вид производствен, складов обект”, стар идентификатор: “357 (триста петдесет и седем), квартал 6 (шест), парцел VІ - 357 /шести римско – триста петдесет и седем/”, при съседи: поземлени имоти с идентификатори №№10135.3514.395, 10135.3514.14, 10135.3514.7, 10135.3514.5, 10135.4508.169, 10135.3514.407, а именно: Осем броя паркоместа с №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 /едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем/, всяко с площ от 20 /двадесет/ кв.м., находящи се в ГАРАЖ в сграда /в частта от към бул. Ян Хунияди/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3514.6.2.26 /едно нула едно три пет три пет едно четири шест две две шест/ на етаж -1 /минус едно/, със застроена площ 573 /петстотин седемдесет и три /кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж - обект с идентификатор №10135.3514.6.2.6, под обекта - няма и над обекта – няма, заедно с 10.7937 % /десет цяло седем хиляди девтстотин тридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, като самостоятелния обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в ПИ с идентификатор 10135.3514.6 /едно нула едно три пет три пет едно четири шест/, съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Имотът е ипотекиран в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 1270100 /един милион двеста и седемдесет хиляди и сто/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  6825.60 лв. (шест хиляди осемстотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева за брой парко място. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  22.10.2017 до 22.11.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  22.10.2017 до 22.11.2017,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20177110400066. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  22.10.2017 до 22.11.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 23.11.2017 от 11.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 9080.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
0.014853000640869