Многостаен апартамент в ВАРНА за 90704.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 90704.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 70 кв.м.
  Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
  Обявяване: 2018-09-04
  Адрес:
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110401166 Изходящ №: 15948 / 19.06.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  03.08.2018 г. до 03.09.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 03.09.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИВАН ГЕОРГИЕВ ГУШ ЛЕВ, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110401166 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2526.1016.1 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка едно нула едно шест точка едно/, находяща се в гр. Варна, Област Варна, м-ст "Свети Никола", в УПИ № ХІ-2902 /единадесет римско две хиляди деветстотин и две/ с идентификатор 10135.2526.1016 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка едно нула едно шест/ в кв. 46 /четиридесет и шест/ по плана на местността, идентичен с имот № 1016 /хиляда и шестнадесет/ в кв. 50 /петдесет/ по предходен план на местността, целия с площ от 600 /шестотин/ кв.м., при граници по документ за собственост: улица, имоти № 2800, № 1575а, № 1573, № 1568, № 1567, № 2901 и граници по скица: улица, УПИ № ХІІ-1015, УПИ № Х-2901, УПИ № ІХ-2800 и УПИ № VІІІ-1019, а именно: ОБЕДИНЕНИ АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ с идентификатор 10135.2526.1016.1.2 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка едно нула едно шест точка едно точка две/ на трети жилищен етаж, с площ от 33.23 /тридесет и три цяло и двадесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет и тераса, при граници по документ за собственост: стълбищна клетка, апартамент № 6, вътрешен двор и апартамент № 8, а по кадастрална схема при съседи: на същия етаж – 10135.2526.1016.1.1, 10135.2526.1016.1.3, под обекта – 10135.2526.1016.1.9, над обекта – 10135.2526.1016.1.5, както и съответните 5.0137 % /пет цяло сто тридесет и седем десетохилядни процента/ ид.части, равняващи се на 5.12 /пет цяло и дванадесет стотни/ кв.м. ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописаното дворно място, в което е построена жилищната сграда и АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/ с идентификатор 10135.2526.1016.1.3 /едно нула едно три пет точка две пет две шест точка едно нула едно шест точка едно точка три/ на трети жилищен етаж, с площ от 36.73 /тридесет и шест цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет и тераса, при граници по документ за собственост: стълбищна клетка, от три страни вътрешен двор и апартамент № 7, а по кадастрална схема при съседи: на същия етаж – 10135.2526.1016.1.2, под обекта – 10135.2526.1016.1.10, над обекта – 10135.2526.1016.1.5, както и съответните 5.5417 % /пет цяло пет хиляди четиристотин и седемнадесет десетохилядни процента/ ид.части, равняващи се на 5.66 /пет цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м. ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописаното дворно място, в което е построена жилищната сграда. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 96 000 /деветдесет и шест хиляди/ евро и има вписана 1 брой възбрана по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  90 704.00 лв. (деветдесет хиляди седемстотин и четири лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  03.08.2018 г. до 03.09.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  03.08.2018 г. до 03.09.2018 г.,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110401166. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  03.08.2018 г. до 03.09.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 04.09.2018 г. от 14.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.