Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Рогош Фабрика в Рогош Търговски имот в Рогош Тристаен апартамент в Рогош Стая в Рогош Склад в Рогош Производствен имот в Рогош Парцел в Рогош Паркомясто в Рогош Офис в Рогош Многостаен апартамент в Рогош Мезонет в Рогош Магазин в Рогош Къща в Рогош Земеделски имот в Рогош Земеделска земя в Рогош Заведение в Рогош Жилищна сграда в Рогош Етаж от къща в Рогош Едностаен апартамент в Рогош Други в Рогош Двустаен апартамент в Рогош Гараж в Рогош Газстанция в Рогош Вила в Рогош Бензиностанция в Рогош Ателие, Таван в Рогош Автомивка в Рогош

Къща Рогош

 • Начална цена
 • 41310.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 731 кв.м.

 • Срок:
 • 21.01.2018 до 21.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-22

 • Адрес:
 • ул. „Цар Самуил” № 5

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

И.Д. 20138250400514 - 2013 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62858.501.32 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); с площ: 731 кв. м. (седемстотин тридесет и един квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); номер по предходен план: 32 (тридесет и две), квартал: 4 (четвърти), парцел: III-32 (три римско, тире тридесет и две), при граници на поземления имот: 62858.501.31, 62858.501.1018, 62858.501.33, 62858.62.1, а по акт за собственост ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Рогош, община Марица, област Пловдивска, съставляващо УПИ III-32 (три римско, тридесет и две арабско) в квартал 4 (четвърти) по плана на с. Рогош, цялото с площ от 715 кв. м. (седемстотин и петнадесет квадратни метра), ВЕДНО с построените в него масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв. м. (четиридесет и осем квадратни метра) и масивен ГАРАЖ с площ от 19,25 кв. м. (деветнадесет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), при следните граници за УПИ III-32 (три римско, тире тридесет и две арабско): УПИ II-31, УПИ IV-33, улица, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имота сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.1 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 44 кв. м. (четиридесет и четири квадратни метра); брой етажи: 2 (два); с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 62858.501.32.2 (шест, две, осем, пет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: с. Рогош, ул. „Цар Самуил” № 5 (пет); със застроена площ: 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра); брой етажи: 1 (един); с предназначение: хангар, депо, гараж. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 41310 лв. (четиридесет и една хиляди триста и десет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.Още Къща за продажба в Рогош

Къща Рогош- 41310.00лв.
Къща Рогош- 45900.00лв.
Къща Рогош- 45900.00лв.
Къща Рогош- 21450.00лв.
0.022502183914185