Земеделски имот в Поляново за 1019.25 лв.

Имоти > Имоти от чси Поляново > Земеделски имот

Земеделски имот в Поляново

Допълнителна информация

  Начална цена: 1019.25 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 6033 кв.м.
  Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
  Обявяване: 2018-12-20
  Адрес: м. Кайряка
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за Поляново
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с номер 075003 /нула седемдесет и пет хиляда и трети/ в землището на село Поляново, община Харманли, област Хасково, ЕКАТТЕ: 57434, с площ от 6.033 дка /шест декара и тридесет и три хилядни от декара/, с начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: ДЕВЕТА, в местността "КАЙРЯКА", при граници и съседи: имот № 002115- Полски път, имот № 002120- полски път, двата на Община Харманли , имот № 075007- нива на Пенка Делчева Дими трова, имот № 075004- нива на Иван Янчев Добрев