Земеделска земя в Марково за 43200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Марково > Земеделска земя

Земеделска земя в Марково

Допълнителна информация

  Начална цена: 43200.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 4094 кв.м.
  Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
  Обявяване: 2019-03-19
  Адрес: местност "ГЕРЕНА"
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за Марково
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20178250400640, ½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 47295.17.27 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, седем, точка, две, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, местност „ГЕРЕНА“, с площ: 4094 кв. м. /четири хиляди и деветдесет и четири квадратни ме тра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, номер по предходен план: 017027 /нула, едно, седем, нула, две, седем/, при съседи на поземления имот: 47295.17.28, 47295.17.177, 47295.17.20, 47295.17.173 На основание чл. 485, ал. 4 от ГПК началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 43 200 лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Продава Земеделска земя в Марково за 43200.00 лв. на търг от ЧСИ