Земеделска земя в Коларово за 5784.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Коларово > Земеделска земя

Земеделска земя в Коларово

Допълнителна информация

  Начална цена: 5784.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 29200 кв.м.
  Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
  Обявяване: 2018-12-20
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за Коларово
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан са: 1. Поземлен имот – нива с площ от 5,784 дка (пет декара седемстотин осемдесет и четири квадратни метра), седма категория, местност „Топилище”, имот с № 036003 (тридесет и шест хиляди и трети) по плана за земеразделяне на с. Коларово, обл. Благоевград при граници: имот № 036002 – нива на наследниците на Иван Георгиев Аврамов, имот № 036051 – нива, стопанисвана от общината, имот № 036047 – пасище с храсти, стопанисвано от общината, имот с № 036004 – нива на Михаил К остов Захиров, имот № 036005 – нива на Иван Пецев Рупчев, имот № 036006 – нива на наследниците на Петър Въчков Грозданов, кад. № 036045 – полски път общинска собственост и кад. № 000182 – полски път общинска собственост, ведно с всички приращения в имота съгласно чл. 92 от Закона за собствеността. 2. Поземлен имот – нива с площ от 4,158 дка (четири декара сто петдесет и осем квадратни метра), седма категория, находящ се в местността „Топилище”, представляващ имот с № 036033 (тридесет и шест хиляди тридесет и три) по плана за земеразделяне на с. Коларово, общ. Петрич, ЕКАТТЕ 37989, при граници и съседи: имот № 036034 – нива на наследниците на Христо Димитров Яков, имот № 036035 – нива на наследниците на Атанас Димитров Атанасов, имот № 036036 – нива на наследниците на Илия Димитров Яков, имот с № 036037 – нива на Костадин Илиев Стойков, имот № 036038 – нива на наследниците на Вельо Иванов Петров, кад. № 000306 – дере на общинска собственост и имот № 036032 – нива на наследниците на Атанас Илиев Гошев, ведно с всички приращения в имота съгласно чл. 92 от Закона за собствеността. 3. Поземлен имот нива с площ от 6.659 дка, седма категория, местност „Топилище”, имот с № 036042 по плана за земеразделяне на с.Коларово, общ. Петрич, област Благоевград, с ЕКАТТЕ 37989, при граници и съседи: имот №036041-нива на наследниците на Мита Стоянов Пецин, имот №000306-дере, общинска собственост, имот №036027-пасище, стопанисвано от общината, имот №036037-нива на Костадин Илиев Стойков, ведно с всички приращения в имота съгласно чл.92 от Закона за собствеността. 4. Поземлен имот – нива с площ от 4,646 дка (четири декара шестстотин четиридесет и шест квадратни метра), седма категория, местност „Топилище”, имот с № 036038 (тридесет и шест хиляди тридесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Коларово, обл. Благоевград при граници: имот № 036041 – нива на наследниците на Мита Стоянова Пецин, имот № 036040 – нива на наследниците на Стоян Илиев Стоянов, имот № 036039 – нива на наследниците на Серафим Танчев Стойчев, имот с № 000306 – дере на общинска собственост, имот № 036033 – нива на наследниците на Андрей Георгиев Николов и имот № 036037 – нива на Костадин Илиев Стойков, ведно с всички приращения в имота съгласно чл. 92 от Закона за собствеността. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.