Земеделска земя в Полски Сеновец за 3350.64 лв.

Имоти > Имоти от чси Полски Сеновец > Земеделска земя

Земеделска земя в Полски Сеновец

Допълнителна информация

  Начална цена: 3350.64 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 16801 кв.м.
  Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
  Обявяване: 2018-08-30
  Адрес: общ.Полски Тръмбеш
  ЧСИ: Силвия Велчева Косева
  Телефон: 062 - 605080
  Email: silvi_kosseva@abv.bg

Всички имоти за Полски Сеновец
Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

1/4 (една четвърт) идеална част от ИМОТ с номер 029004 (двадесет и девет хиляди и четири), намиращ се в землището на с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ с ЕКАТТЕ 57340, общ. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, в местността „ЗАД КОРИЯТА”, с площ 16,801 дка (шестнадесет декара осемстотин и един квадратни метра), с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия – ТРЕТА, при граници и съседи, съгласно Скица № К04321/18.01.2016 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Полски Тръмбеш: имот № 0290 61 – Нива на Колю Колев Милков, имот № 000043 – Полски път на Община Полски Тръмбеш КЕ, имот № 029005 – Нива на наследниците на Петър Георгиев Станков, имот № 029030 – Нива на Ангел Кирилов Топалгечев, имот № 029059 – Нива на Красимир Младенов Милков, имот № 029060 – Нива на Колю Колев Милков и имот № 029028 – Нива на Георги Величков Петков. Върху имота има следните ограничения: 21 Магистрален газопровод 1000 mm. В охранителната зона на 250 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система, и на горско-дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на газопровода на по-малко от 10 m от двете му страни. Имотът има договор за аренда.