Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Офис ВАРНА Къща Златина Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Заведение ВАРНА

 • Начална цена
 • 168279.84 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 189 кв.м.

 • Срок:
 • 23.03.2018 до 23.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-24

 • Адрес:
 • 10135.1501.195.5.17

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 5962 / 28.02.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 23.04.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД , в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400816 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда, в гр. Варна, община Варна, област Варненска, ул. Неофит Бозвели № 62 /шестдесет и две/, в дворно място представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.1501.195 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно девет пет/, съставляващо УПИ № ХІ-11, 11 А /единадесет римско - единадесет, единадесет "А" / в кв. 306 /триста и шест/ по плана на 9-ти /девети/ подрайон на гр. Варна, цялото с площ от 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., при граници на имота по скица: ул. Неофит Бозвели, ул. Средна гора, УПИ № ХІІ-12 и ПИ № 10, а именно: КАФЕ-БАР с обща разгърната застроена площ 189.70 /сто осемдесет и девет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., на две нива, от които: първо ниво с идентификатор 10135.1501.195.5.16 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно девет пет точка пет точка едно шест/, разположено на сутеренен етаж, с площ от 122.20 /сто двадесет и две цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящо се от търговска зала и два санитарни възела, при граници съгласно схема: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - няма, а по документ за собственост: ул. Неофит Бозвели, ул. Средна гора и калкан в УПИ ХІІ-12, както и 10.1126 % /десет цяло хиляда сто двадесет и шест десетохилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, и второ ниво с идентификатор 10135.1501.195.5.17 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно едно точка едно девет пет точка пет точка едно седем/, разположено на партерен /първи/ етаж, с площ от 67.50 /шестдесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв.м., състоящо се от търговска зала и два санитарни възела, при граници съгласно схема: на същия етаж - 10135.1501.195.5.19, под обекта - няма, над обекта - 10135.1501.195.5.2, 10135.1501.195.5.3, 10135.1501.195.5.1, а по документ за собственост: ул. Средна гора, ул.Неофит Бозвели и двойно паркомясто, както и 6.9819 % /шест цяло девет хиляди осемстотин и деветнадесет десетохилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, върху дворното място. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 500000 /петстотин хиляди/ евро и има вписана 1 брой възбрана по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  168 279.84 лв. (сто шестдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110400816. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  23.03.2018 г. до 23.04.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 24.04.2018 г. от 10.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Заведение за продажба в ВАРНА

Заведение ВАРНА- 175000.00лв.
Заведение ВАРНА- 16000.00лв.
Заведение ВАРНА- 15300.00лв.
Заведение ВАРНА- 58400.00лв.
Заведение ВАРНА- 82641.60лв.
0.015751123428345