Други в Борима за 1868.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Борима > Други

Други в Борима

Допълнителна информация

  Начална цена: 1868.40 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 30680 кв.м.
  Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
  Обявяване: 2018-08-14
  Адрес: с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, местност "Порез"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Борима
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален номер 133013 (едно три три нула едно три), находящ се в землището на село Борима, Община Троян, Област Ловеч, в местността „Порез", ЕКАТТЕ 05445 (нула пет четири четири пет), Община Троян, с площ на имота от 30.680 дка (тридесет декара и шестстотин и осемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Залесена територия, част от която с площ от 24.958 дка (двадесет и четири декара и деветстотин петдесет и осем квадратни метра) попа да в Отдел/подотдел 90/д (деветдесет/д) - широколистна гора, а останалата част с площ от 5.722 дка (пет декара и седемстотин двадесет и два квадратни метра) попада в Отдел/подотдел 90/е (деветдесет/е) - широколистна гора, при раници и съседи на целия имот: поземлен имот с кадастрален номер 133012 (едно три три нула едно две) - Залесена територия на Ахмед Юсеинов Терзов, поземлен имот с кадастрален номер 133010 (едно три три нула едно нула) - Залесена територия на Мехмед $сеинов Хаджиев, поземлен имот с кадастрален номер 133011 (едно три три нула едно едно) - Залесена територия на Мустафа Асанов Хаджов, поземлен имот с кадастрален номер 133014 (едно три три нула едно четири) - Залесена територия на Мустафа Ахмед Аджоолу, и поземлен имот с кадастрален номер 132016 (едно три две нула едно шест) - Дървопроизводствена площ на наследници на Стоян Стойков Сопотенски.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 20168790400094

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]