Други в СМОЛЯН за 79495.20 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Други

Други в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 79495.20 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 187 кв.м.
  Срок: 10.07.2018 до 10.08.2018
  Обявяване: 2018-08-11
  Адрес: М. КАРАМАНДЖА, ОБСЛУЖВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ - РЕСТОРАНТ
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ОБСЛУЖВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ – РЕСТОРАНТ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.1.908.10.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 187.36 кв.м. (сто осемдесет и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: Караманджа, ж.к. - в.с. : ГОРСКИ КЪТ 3, ет. 4, намиращ се в деветажна сграда с идентификатор 67653.1.908.10, със застроена площ от 1116 кв.м. (хиляда сто и шестнадесет квадратни метра), и с предназначение: хотел, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.1.908, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, и с площ от 9184 кв.м. (девет хиляди сто осемдесет и четири квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.1.908.10.38, 67653.1.908.10.34, 67653.1.908.10.35, 67653.1.908.10.36, 67653.1.908.10.37, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.1.70, 67653.1.69, 67653.1.700, 67653.1.65, 67653.1.64, 67653.1.63, 67653.1.60, 67653.1.57, 67653.1.874, 67653.1.875, 67653.1.46, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, равняващи се на 32.79 кв.м. (тридесет и две цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.