Гараж в ВАРНА за 13672.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Гараж

Гараж в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 13672.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 21 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: УЛ.АНТОН СТРАШИМИРОВ 26 ГАРАЖ 5
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400424 Изходящ №: 25325 / 03.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 21.11.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЯСЕН БОЖИДАРОВ ДЖ АПАНОВ и МИЛЕНА ДИМОВА ДЖАПАНОВА, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400424 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда, в гр. Варна , ул. „Антон Страшимиров“, № 26 /двадесет и шест/, в дворно място, цялото с площ от 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м., представляващо УПИ № Х-6 /десети - шест/, в кв. 159 /сто петдесет и девет/ по плана на 11-ти /единадесети/ подрайон на гр. Варна, при граници по документ за собственост: ул. "Антон Страшимиров", УПИ № ХІ-7, УПИ № ІХ-5 и УПИ № ХІV-10, а именно: ГАРАЖ № 5 /пет/, находящ се в сутерена, със застроена площ от 21.18 /двадесет и едно цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., при граници по документ за собственост: гараж № 4, гараж № 6 и обръщач, заедно с 3.4236 /три цяло четири хиляди двеста тридесет и шест десетохилядни/ % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващи 6.51 /шест цяло петдесет и една стотни/ кв.м. ид. части от общите части на сградата и 9.46 /девет цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м., ид.части от правото на строеж върху дворното място, както и 2.50 /две цяло и петдесет стотни/ кв.м., ид.части от гореописаното дворно място. Имотът е ипотекиран в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 130 000 /сто и тридесет хиляди/ евро и има вписани 4 броя възбрани по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  13 672.00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин седемдесет и два) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г.,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG88 BUIN 9561 5100 2708 56, BIC код BUINBGSF, по изп.дело 20167110400424. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 22.11.2018 г. от 10.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.„