Бензиностанция в Бранище за 384840.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бранище > Бензиностанция

Бензиностанция в Бранище

Допълнителна информация

  Начална цена: 384840.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 70 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес:
  ЧСИ: Николай Желязков Желев
  Телефон: 058 605294
  Email: si811@b-trust.org

Всички имоти за Бранище
Всички имоти на ЧСИ Николай Желязков Желев

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Бранище, общ.Добричка, обл.Добрич, представляващ ИМОТ с №030047 (нула, три, нула, нула, четири, седем), за който е отреден парцел №047 (четиридесет и седем) от масив №030 (тридесет), ЕКАТТЕ 06104 (нула, шест, едно, нула, четири) с площ от 4.464 дка (четири декара четиристотин шестдесет и четири кв.м.), с начин на трайно ползване: Бензиностанция, категория на земята при неполивни условия: трета, при граници и съседи: имоти с №030042, №030037, №030042; имотът е об разуван от имот 000030, ведно с построения в имота НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ СГРАДА – БЕНЗИНОСТАНЦИЯ и ГАЗОСТАНЦИЯ с търговска зала със застроена площ от 238.60 кв.м.(двеста тридесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), застроена квадратура с включена козирка и застроена сграда с площ от 70.00 кв.м. (седемдесет кв.м.), /по разрешение за строеж, разрешение за ползване и обяснителна записка към част архитектурна/, построени в източната част на имота.