Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

 • Начална цена
 • 46725.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 32 кв.м.

 • Срок:
 • 10.12.2017 до 10.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-11

 • Адрес:
 • УЛ. КРЕПОСТНА 10, ЕТ. 1 АТЕЛИЕ 1

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20137110400160 Изходящ №: 31350 / 27.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  10.12.2017 до 10.01.2018 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 10.01.2018, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20137110400160 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Самостоятелен обособен обект в сграда, намираща се в град Варна, община Варна, област Варна, на ул. „Крепостна“, № 10 /десет/, представляващ АТЕЛИЕ № 1 /едно/, разположено на първия етаж, състоящо се от: кабинет, със застроена площ от 31.65 /тридесет и едно цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.метра, при граници по документ за собственост: гараж № 4, гараж № 5 и улица, ведно с принадлежащия Склад с площ от 52.70 /петдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.метра, при граници: изба № 6, изба № 7, както припадащите се 4.6156 % /четири цяло шест хиляди сто петдесет и шест десетохилядни процента/ ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 10 /десет/ кв.метра в идеални части от дворното място, в което е изградена сградата на посочения адрес, цялото с площ от 280.50 /двеста и осемдесет цяло и петдесет стотни/ кв.метра, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ VІІ - 11 /седми за имот пл.номер единадесет/, попадащ в кв. 156 /сто петдесет и шест/, идентичен на квартал 156-а /сто петдесет и шест - а/, в 11-ти /единадесети подрайон/ по плана на град Варна, район Одесос, при граници на цялото дворно място съгласно представената скица: улица, ул. „Добротица“, УПИ І - 17 и УПИ VІ - 12, и при граници съгласно представените документи за собственост: от две страни улици и УП имоти 12 и 17 и: от две страни улици и УП имоти ХІІ и ХVІІ. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 31 600 /тридесет и една хиляди и шестстотин/ евро и има вписани 2 броя възбрани по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  46 725.00 лв. (четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и пет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  10.12.2017 до 10.01.2018 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  10.12.2017 до 10.01.2018,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400160. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  10.12.2017 до 10.01.2018, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 11.01.2018 от 10.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Ателие, Таван за продажба в ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА- 109600.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 67665.82лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 43840.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 48752.00лв.
Ателие, Таван ВАРНА- 94480.00лв.
0.042165994644165