Хотел в Усойка за 889006.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Усойка > Хотел

Хотел в Усойка

Допълнителна информация

  Начална цена: 889006.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 691 кв.м.
  Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
  Обявяване: 2018-09-11
  Адрес: в местността "БУДАКОВИЦА"
  ЧСИ: Елица Христова
  Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
  Email: kantora@elitsa-hristova.com

Всички имоти за Усойка
Всички имоти на ЧСИ Елица Христова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С НОМЕР 404034 (четиристотин и четири хиляди тридесет и четири), находящи се в землището на с. Усойка, община Бобошево, област Кюстендил,, в местността "БУДАКОВИЦА", с обща площ от 3,535 дка (три декара петстотин тридесет и пет квадратни метра), представляващ ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 0,492 дка (нула цяло четиристотин деветдесет и два квадратни метра), ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 0,439 дка (нула цяло четиристотин тридесет и девет квадратни метра) и ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА от 2,604 дка (два декара шестст отин и четири квадратни метра), при граници и съседи по скица: имот № 404033 - туристическа база на "ИВА" ЕООД; имот № 404022 - широколистна гора на наследниците на Стоян Стоицов Чипев; имот № 404015 - широколистна гора на наследниците на Петър Стоянов Чипев; имот № 404012 - широколистна гора на наследниците на Стоян Стоицов Чипев; имот № 404006 - широколистна гора на наследниците на Стоян Стоицов Чипев; имот № 404035 - нива на "ИВА" ЕООД, ведно с ТРИ СГРАДИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТУРИСТИ за 24 (двадесет и четири) броя посетители, изградени в гореописания недвижим имот, въведени в експлоатация, съгласно удостоверение № 9/31.07.2008 г., издадена от Гл.арх.на Община Бобошево, ТСУ, с обща разгърната застроена площ от 690,93 (шестстотин и деветдесет цяло и деветдесет и три стотни) квадратни метра, всяка от които изградена на два етажа и състояща се от: ПЪРВИ ЕТАЖ, състоящ се от входно антре, склад, коридор, две стаи, кухненски бокс, дневна, тераси, тоалетна, баня с тоалетна и стълбище; и ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: коридор, две стаи, дневна, кухненси бокс, тераси, тоалетна, баня и баня с тоалетна; ВЕДНО С ПРИЕМНА СГРАДА (РЕЦЕПЦИЯ) към три сгради за настаняване на туристи, изградена на един етаж, въведена в експлоатация, съгласно удостоверение № 7/31.07.2008 г., издадено от гл.арх. на Община Бобошево, ТСУ, със застроена площ от 60,00 (шестдесет) квадротни метра, състояща се от: административен офис, рецепция, приемна, багажно и две тоалетни, както и ВЕДНО с инкорпорираното в правото на собственост върху гореописаният недвижим имот ПРАВО НА СТОЕЖ за построяване на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за битово-фекални води* – трета категория, съгласно разрешение на строеж № 8 от 23.02.2006 г. на Главният архитект на Община Бобошево /описанието е съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан под № 6, том II, дв. вх. рег. № 2226 от 24.05.2008 год. в Службата по вписванията при ДРС/. *Сградата на пречиствателната станция е построена и е със застроена площ от 38.00 кв.м.