Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Хотел ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 5962002.59 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 2908 кв.м.

 • Срок:
 • 21.01.2018 до 21.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-22

 • Адрес:
 • бул. „Дунав” № 100

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

И.Д. 20158250400264-2015 г. 3027/3238 ид. ч.  (три хиляди двадесет и седем върху три хиляди двеста тридесет и осем идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.507.300 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, три, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед 18-12755-08.10.2014 г. на Началника на СГКК – Пловдив; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000, бул. „Дунав” № 100 (сто); с площ: 2908 кв. м. (две хиляди деветстотин и осем квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при граници на поземления имот: 56784.507.401, 56784.506.9571, 56784.507.15, 56784.507.9502, 56784.507.34, 56784.507.9563, 56784.507.18, 56784.506.9650, а по акт за собственост: 3027/3238 ид. ч. три хиляди двадесет и седем върху три хиляди двеста тридесет и осем идеални части) от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ по акт за държавна собственост (частна) № 303 от 02.07.1997 г. от 3238 кв. м. (три хиляди двеста тридесет и осем квадратни метра), съставляващо парцел I (първи - римско) отреден за административна сграда и общежитие на ДСУ “Заводски строежи”, от кв. 141 (сто четиридесет и първи) – нов по плана на кв. “Северно от Панаирни палати Пловдив”, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 100, при граници и съседи: от север улица, от запад – улица, от изток парцел I – 17, 18 и от юг парцел V – 15, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 56784.507.300.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, три, нула, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. Пловдив, п. к. 4000, бул. „Дунав” № 100 (сто); със застроена площ: 700 кв. м. (седемстотин квадратни метра); с брой етажи: 14 (четиринадесет); с предназначение: друг вид обществена сграда, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.507.300.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, три, нула, нула, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, бул. „Дунав” № 100 (сто), ет. 1 (първи); с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда: с брой нива на обекта: 1 (едно); при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.300.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма, а по акт за собственост: 3027/3238 ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ по акт за държавна собственост (частна) № 303 от 02.07.1997 г. от 3238 кв. м. (три хиляди двеста тридесет и осем квадратни метра), съставляващо парцел I (първи) отреден за административна сграда и общежитие на ДСУ “Заводски строежи”, от кв. 141 (сто четиридесет и първи) – нов по плана на кв. “Северно от Панаирни палати Пловдив”, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 100, при граници и съседи: от север улица, от запад – улица, от изток парцел I – 17, 18 и от юг парцел V – 15, ВЕДНО с построената в дворното място АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с висока 14 (четиринадесет) етажна част със застроена площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и четири квадратни метра) и ниска 3 (три) етажна част със застроена площ от 225 кв. м. (двеста двадесет и пет квадратни метра), ВЕДНО с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.507.300. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 5 962 002,59 лв. (пет милиона деветстотин шестдесет и две хиляди и два лева и петдесет и девет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. Посочената цена 5 962 002,59 лв. (пет милиона деветстотин шестдесет и две хиляди и два лева и петдесет и девет стотинки) с вкл. съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 5 940 000 лв. (пет милиона деветстотин и четиридесет хиляди лева) и ДДС върху 1457,41 кв. м. (хиляда четиристотин петдесет и седем цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра) площ от ПИ в размер на 22002,59 лв. (двадесет и две хиляди и два лева и петдесет и девет) ДДС при данъчна основа от 110012,96 лв. (сто и десет хиляди и дванадесет лева и деветдесет и шест стотинки). За 1261,09 кв. м. (хиляда двеста шестдесет и едно цяло и девет стотни квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.Още Хотел за продажба в ПЛОВДИВ

Хотел ПЛОВДИВ- 5962002.59лв.
Хотел ПЛОВДИВ- 6624447.32лв.
Хотел ПЛОВДИВ- 390000.00лв.
Хотел ПЛОВДИВ- 487500.00лв.
Хотел ПЛОВДИВ- 772200.00лв.
2.4752378463745