Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в СЕВЛИЕВО Фабрика в СЕВЛИЕВО Търговски имот в СЕВЛИЕВО Тристаен апартамент в СЕВЛИЕВО Стая в СЕВЛИЕВО Склад в СЕВЛИЕВО Производствен имот в СЕВЛИЕВО Парцел в СЕВЛИЕВО Паркомясто в СЕВЛИЕВО Офис в СЕВЛИЕВО Многостаен апартамент в СЕВЛИЕВО Мезонет в СЕВЛИЕВО Магазин в СЕВЛИЕВО Къща в СЕВЛИЕВО Земеделски имот в СЕВЛИЕВО Земеделска земя в СЕВЛИЕВО Заведение в СЕВЛИЕВО Жилищна сграда в СЕВЛИЕВО Етаж от къща в СЕВЛИЕВО Едностаен апартамент в СЕВЛИЕВО Други в СЕВЛИЕВО Двустаен апартамент в СЕВЛИЕВО Гараж в СЕВЛИЕВО Газстанция в СЕВЛИЕВО Вила в СЕВЛИЕВО Бензиностанция в СЕВЛИЕВО Ателие, Таван в СЕВЛИЕВО Автомивка в СЕВЛИЕВО

Фабрика СЕВЛИЕВО

 • Начална цена
 • 636840.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 1000 кв.м.

 • Срок:
 • 30.04.2017 до 30.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-31

 • Адрес:
 • ул. "Мармарча" № 18

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.5199 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД–18–77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18–7894/30.05.2014г. на Началник на СГКК – Габрово, с адрес на поземления имот: гр. Севлиево, ж.к. ”Атанас Москов”, ул. ”Мармарча” №18 /осемнадесет/, с площ 2 219 /две хиляди двеста и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, номер по предходен план 65927.501.17 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемнадесет/, квартал 3 /три/, парцел XVIII /осемнадесет римско/, при граници и съседи: имот с идентификатор 65927.501.5200 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди и двеста/, имот с идентификатор 65927.501.4026 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди двадесет и шест/, имот с идентификатор 65927.501.3973 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка три хиляди деветстотин седемдесет и три/, имот с идентификатор 65927.501.4027 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди двадесет и седем/, имот с идентификатор 65927.501.4028 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди двадесет и осем/, имот с идентификатор 65927.501.5198 / шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и осем/ и имот с идентификатор 65927.501.3974 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка три хиляди деветстотин седемдесет и четири/, ЗАЕДНО СЪС: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.5199.1.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет точка едно точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18–77/16.07.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18–9643/30.06.2014г. на Началник на СГКК – Габрово с адрес на имота: гр. Севлиево, ж.к. ”Атанас Москов”, ул. ”Мармарча” № 18 /осемнадесет/, етаж: 1 /едно/, обект: 1 /едно/, самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.5199 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект: ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 1 000 /хиляда/ кв. метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.5199.1.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет точка едно точка две/, под обекта: няма, над обекта: имот с идентификатор 65927.501.5199.1.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет точка едно точка две/, който самостоятелен обект по одобрени архитектурни проекти и разрешения за строеж съгласно Удостоверение №95.784/09.07.2014г. издадено от Община Севлиево, представлява: МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ с идентификатор 65927.501.5199.1.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет точка едно точка едно/, със застроена площ от 1 000,00 /хиляда/ кв.м., състоящо се от: приемно, седем хладилни камери, помещение за термична обработка, стая за почивка, четири съблекални със сервизни помещения, експедиция, работно помещение, миячно, опаковъчно, пакетаж, шокова камера, четири складови помещения, два офиса и коридор, ЗАЕДНО СЪС: СГРАДА с идентификатор 65927.501.5199.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД–18–77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-7894/30.05.2014г. на Началник на СГКК – Габрово, с адрес на сградата: гр. Севлиево, ж.к. ”Атанас Москов”, ул. ”Мармарча”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.5199 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто деветдесет и девет/ със застроена площ 7 /седем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПОСТРОЙКА ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, стар идентификатор 65927.501.17.9 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемнадесет точка девет/, номер по предходенплан 65927.501.17.9 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка седемнадесет точка девет/, която сграда по одобрени архитектурни проекти и разрешения за строеж съгласно Удостоверение № 95.784/09.07.2014г. издадено от Община Севлиево, представлява: ПОРТИЕРНА. Върху имота са вписани в Агенция по вписванията - гр. Севлиево следните вещно- правни тежести: 1. Залог върху търговско предприятие, акт №4, том I, дв.вх.рег. №3470/24.09.2014г., учреден в полза на „Банка Пиреос България” АД 2. Договорна ипотека, акт №17, том I, дв.вх.рег. №745/19.03.2015г., учредена в полза на „Митмар” ООД 3. Възбрана, акт №14, том I, дв.вх.рег. №77/10.01.2017г., наложена в полза на „Банка Пиреос България” АД ЗАЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ: Описание 1. Хлад. агрегат обем 100 м3 – 18С, с инв. номер 20401 2. Хлад. агрегат обем 55 м3 – 18С, с инв. номер 20402 3. Хлад. агрегат обем 20 м3 – 18С, с инв. номер 20403 4. Хлад. агрегат обем 10 м3 – 18С, с инв. номер 20404 /без агрегат/ 5. Хлад. агрегат обем 10 м3 – 18С, с инв. номер 20405 /без агрегат/ 6. Хлад. агрегат обем 50 м3 + 0 С, с инв. номер 20406 7. Хлад. агрегат обем 100 м3 + 0 С, с инв. номер 20407 8. Замр. тунел обем обем 40 м3, с инв. номер 20408 /шокова камера/ 9. Маслоотд. и течноотделител, с инв. номер 20409 10. Климатик MIDEA MSG – 24 HRDN1, с инв. номер 20601 11. Климатик MIDEA MSG – 24 HRDN1, с инв. номер 20602 12. Климатик MIDEA MSG – 12 HRDN1, с инв. номер 20603 13. Климатик MIDEA MSG – 12 HRDN1, с инв. номер 20604 14. Климатик MIDEA MFS2 – 48ARN2, с инв. номер 20605 15. Климатик MIDEA MFJ – 48 ARN1, с инв. номер 20606 16. Климатик MIDEA MFE – 60 ARN1, с инв. номер 20607 17. Записваща система HELPMAN, с инв. номер 20616 18. Хидравлична повдигаща рампа „Crawford supervision 10s” с 2 /два/ ръкава 19. Стерилизатор за дезинфекция 20. Стерилизатор за дезинфекция 21. Хромникелова педална мивка 22. Хромникелова педална мивка 23. Хромникелова педална мивка 24. Хромникелова педална мивка 25. Хромникелова педална мивка 26. Хромникелова педална мивка 27. Хромникелова педална мивка 28. Шкаф алуминиев с 6 /шест/ отделения 29. Шкаф алуминиев с 5 /пет/ отделения НАЧАЛНА ЦЕНА: 636 840 /шестстотин тридесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет/ лева.Още Фабрика за продажба в СЕВЛИЕВО

Фабрика СЕВЛИЕВО- 1080000.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 1200000.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 636840.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 796050.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 1703200.00лв.
0.13131594657898