Търговски имот в СЛИВЕН за 12000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Търговски имот

Търговски имот в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 12000.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 76 кв.м.
  Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
  Обявяване: 2018-11-28
  Адрес: кв. Клуцохор ет. 0, обект 5
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.542.24.1.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.542.24 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин ч етиридесет и две точка двадесет и четири/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Клуцохор“ ет.0, обект 5, целият с площ 76.15 кв.м. /седемдесет и шест цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от стълбище с подход към общо фоайе на партерен етаж, кафе-аперитив, коридор, сервизен възел и изход на юг чрез външно стълбище, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.542.24.1.2 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.542.24.1.1, ведно с прилежащия към търговския обект склад, както и 10,31% /десет цяло тридесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равни на 5,50кв.м. /пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и съответното отстъпено право на строеж върху поземления имот.