Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Търговски имот ПЛЕВЕН

 • Начална цена
 • 284377.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 304 кв.м.

 • Срок:
 • 12.02.2018 до 12.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-13

 • Адрес:
 • площад "Възраждане" №1

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1147/ 2017г. с Изх.Изх. № 806/ 08.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г.. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „ДИМИТРОВ – МВ“ ЕООД, представлявано от управителя Милчо Василев Димитров, а именно: 1. КУХНЯ, ФУРНА и СКЛАДОВЕ със застроена площ от 304,41 кв.м. /триста и четири цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, в която квадратура са включени два броя съблекални помещения, представляващи обособена част от бивш стол - ресторант с обслужващи помещения целият с площ от 980,74 кв.м. /деветстотин и осемдесет цяло и седемдесет и четири стотни квадратниметра/ находящи се в сутерена на четириетажна административно-обществена сграда в град Плевен, площад "Възраждане" №1 /едно/, при съседи на обекта: ул. "Д. Константинов", Община Плевен, абонатни помещения за ел.оборудване, гараж и складови помещения на ЕАД "Интерстрой -МК", ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя - УПИ XV-4929 /петнадесет римско - четири хиляди деветстотин двадесет и девет арабско/, квартал 383 /триста осемдесет и три/ по плана на гр. Плевен, при съседи на имота: пл. "Възраждане ", ул. ''Д.Константинов" , ул. "Бъкстон" и Община Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.862.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и шестдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две, точка, едно, точка, едно/, с адрес на имота: гр.Плевен, пл. „ Възраждане“ № 1 /едно/, етаж - 1 /минус едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.862 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и петдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две /, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 304,41 кв.м. / триста и четири цяло и четиредесет и една стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имоти с идентификатори 56722.659.862.1.5; 56722.659.862.1.4 и 56722.659.862.1.98; под обекта – няма; над обекта – имоти с идентификатор 56722.659.862.1.100; 56722.659.862.1.16 и 56722.659.862.1.17; - при първоначални цена – 284 377 лева без ДДС /двеста осемдесет и четири хиляди триста седемдесет и седем лева/. Данъчната оценка на имота е 315 974.90 лева, съгласно удостоверение издадено от МДТ при Община Плевен. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 10, акт 22/2007г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник на ТБ ЮНИОНБАНК АД; вписана договорна ипотека том 1, акт 151/2008г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник на ТБ ЮНИОНБАНК АД; анекс доп.споразумение том 18 акт 157/2009г., към имотека том 10 акт 22/2007г. /промяна на вз.на имотеката/; възбрана том 3 акт 173/2012г., в полза на Община Плевен; възбрана том 3, акт 101 от 14.08.2017г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393 , по изп.дело №20178150401147/17г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№3542/25.08.2017г. Вписан договор за наем с „Лукс-МХ“ЕООД от 05.09.2017г. 2. ВЪНШЕН СКЛАД със застроена площ от 46,00 кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/, представляващ обособена част от бивш стол-ресторант с обслужващи помещения, целият с площ от 980.74 кв.м. /деветстотин и осемдесет цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра/, находящ се в сутерена на четириетажна административно-обществена сграда в гр.Плевен, пл."Възраждане" № 1 /едно/, при съседи на обекта: ул. "Д. Константинов", Община Плевен, абонатни помещения за ел.оборудване, гараж и складови помещения на ЕАД "Интерстрой -МК", ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя - УПИ XV-4929 /петнадесет римско-четири хиляди деветстотин двадесет и девет арабско/, кв. 383 /триста осемдесет и три/ по плана на гр. Плевен, при съседи на имота: пл. "Възраждане ", ул. ''Д.Константинов" , ул. "Бъкстон" и Община Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.862.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и шестдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две , точка, едно, точка, шест/, с адрес на имота: гр.Плевен, пл. „ Възраждане“ № 1 /едно/, етаж - 1 /минус едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.862 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и петдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две /, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 46,00 кв.м. / четиредесет и шест квадратни метра /, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.659.862.1.5, под обекта – няма, над обекта – имот с идентификатор 56722.659.862.1.100; - при първоначални цена – 22 591 лева без ДДС /двадесет и две хиляди петстотин деветдесет и един лева/ Данъчната оценка на имота е 25 101.60 лева, съгласно удостоверение издадено от МДТ при Община Плевен. „ДИМИТРОВ – МВ“ ЕООД, е с регистрация по ЗДДС, и е упражнил избор на основание чл.83, ал.5 от ППЗДДС във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, доставките при извършване на публична продажба на недвижимите имоти, да бъдат облагаеми. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 10, акт 22/2007г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник на ТБ ЮНИОНБАНК АД; вписана договорна ипотека том 1, акт 151/2008г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник н1147а ТБ ЮНИОНБАНК АД; анекс доп.споразумение том 18 акт 157/2009г., към имотека том 10 акт 22/2007г. /промяна на вз.на имотеката/; възбрана том 3 акт 173/2012г., в полза на Община Плевен; възбрана том 3, акт 101 от 14.08.2017г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393 , по изп.дело №20178150401147/17г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№3542/25.08.2017г. Вписан договор за наем с „Лукс-МХ“ЕООД от 05.09.2017г. Интересуващите се от имотиге могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150401147/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Търговски имот за продажба в ПЛЕВЕН

Търговски имот ПЛЕВЕН- 50400.00лв.
Търговски имот ПЛЕВЕН- 284377.00лв.
Търговски имот ПЛЕВЕН- 690872.10лв.
Търговски имот ПЛЕВЕН- 644000.00лв.
Търговски имот ПЛЕВЕН- 727800.00лв.
0.030088186264038