Склад в ВЕЛИКО ТЪРНОВО за 32158.08 лв.

Имоти > Имоти от чси ВЕЛИКО ТЪРНОВО > Склад

Склад в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 32158.08 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 98 кв.м.
  Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
  Обявяване: 2018-08-24
  Адрес: ул. "Никола Габровски" № 37
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Всички имоти на ЧСИ

СКЛАД № 1 /едно/ на ниво – 3.50 /минус три цяло и петдесет стотни/ в комплексна сграда група 6 /шест/, състоящ се от складова площ и тоалетна, с обща застроена площ 59.12 /петдесет и девет цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра при граници: изток – рампа, юг – склад № 2 и гараж № 2 и север-комплексна сграда група 4, ведно с припадащите се 17.36% /седемнадесет цяло и тридесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на ниво – 3.50 /минус три цяло и петдесет стотни / на ко мплексна сграда група 6 /шест/, втори етап 5.96 % /пет цяло и деветдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на цялата комплексна сграда група 6 /шест/ и 5.96 % /пет цяло и деветдесет и шест стотни процента/ идеални части от 1012/2770 /хиляда и дванадесет върху две хиляди седемстотин и седемдесет/ идеални части от УПИ I-2975 /първи – две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по ПУП на града. СКЛАД на ниво – 3.50 в комплексна сграда група 4 /четири/ със застроена площ от 39.28 /тридесет и девет цяло и двадесет и осем стотни/ квадратни метра, при граници: юг-рампа и склад №1 от комплексна сграда група 6, запад и север – мази в комплексна сграда група 4, ведно с припадащите се 1.72 % /едно цяло и седемдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 1.72 % /едно цяло и седемдесет и две стотни процента/ идеални части от 280.43/2770 /двеста и осемдесет цяло и четиридесет и три стотни върху две хиляди седемстотин и седемдесет/ идеални части от УПИ I-2975 /първи – две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по ПУП на града.