Производствен имот в Бохот за 23810.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бохот > Производствен имот

Производствен имот в Бохот

Допълнителна информация

  Начална цена: 23810.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 876 кв.м.
  Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
  Обявяване: 2018-11-13
  Адрес: СТОПАНСКИ ДВОР, трета категория, в местността „НАД СЕЛО“
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за Бохот
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №630/ 2017г. с Изх. № 40964/ 25.09.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2018г. до 17.00 часа на 12.11.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе в тора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следното недвижимо имущество, собственост на „ШАМЪС“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Боян Георгиев Дочев, а именно: 1. СГРАДА-КРАВАРНИК с площ от 876 кв.м. / осемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, в поземлен имот държавна – частна собственост № 202004 / двеста и две хиляди и четири/, с площ от 3,112 дка /три декара и сто и дванадесет квадратни метра/, с начин на трайно ползване СТОПАНСКИ ДВОР, трета категория, в местността „НАД СЕЛО“ , в землището на село Бохот, община Плевен, при граници и съседи на имота: имот №202003 - стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 205021 - местен път на Община Плевен; имот №202009 - стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 202005 - стопански двор на ДПФ-МЗГ. Имотът е образуван от имот №206025. - при първоначална цена - 23 810 лева. Имотът не е деклариран в Дирекция Приходи от местни данъци и такси Плевен, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: Искова молба том 20, акт №300/2007г. Ответник КПУ Бохот, ищец Христо Русанов Христов; Конст.н.акт по обстоят. проверка, том 17, №25/2014г., собственик КПУ Бохот в Ликвидация; Покупко-продажба на недв.имот с н.акт том 18, акт №44/2014г., купувач ШАМЪС ЕООД; Възбрана том 3, №87/2016г., в полза на „ТОПАЗ МЕЛ“; Възбрана том 1, акт 109/2017г., в полза на „999-ИВ.АСЕНОВ“ЕООД, по Обезпечителна заповед по тр.д.№81/2017г., на Окръжен съд гр.Пловдив; Възбрана том 2, акт №11/2017г.,в полза на ЕТ ЕЛВЕКС-ЦВЕТАН МИКОВ, по ид№295/2017г. по описа на ЧСИ Велислав Петров гр.Ловеч; Възбрана том 3, акт №7/2017г., в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; Възбрана том 3, акт №19/2017г., в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; Възбрана том 3, акт №152/2017г., в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, по изп.д. №20178150400630/2017г., на ЧСИ Татяна Кирилова гр.Плевен, съгласно удостоверение на АВ, Имотен регистър с изх.№743/2018г. 2. СГРАДА-КРАВАРНИК с площ от 888 кв.м. / осемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, изградена в поземлен имот държавна – частна собственост № 202002 /двеста и две хиляди и две/, с площ 3, 200 дка/три декара и двеста квадратни метра/, с начин на трайно ползване СТОПАНСКИ ДВОР, трета категория, в местността „НАД СЕЛО“, в землището на село Бохот , община Плевен; при граници и съседи на имота: имот №191022 – местен път на община Плевен; имот №204009-местен път на община Плевен; имот № 202003 – стопански двор на ДПФ – МЗГ; имот №202005-стопански двор на ДПФ-МЗГ. Имотът е образуван от имот №206025. - при първоначална цена – 24 134 лева. Имотът не е деклариран в Дирекция Приходи от местни данъци и такси Плевен, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: Искова молба том 20, акт №300/2007г. Ответник КПУ Бохот, ищец Христо Русанов Христов; Конст.н.акт по обстоят. проверка, том 17, №25/2014г., собственик КПУ Бохот в Ликвидация; Покупко-продажба на недв.имот с н.акт том 18, акт №44/2014г., купувач ШАМЪС ЕООД; Възбрана том 3, №87/2016г., в полза на „ТОПАЗ МЕЛ“; Възбрана том 1, акт 109/2017г., в полза на „999-ИВ.АСЕНОВ“ЕООД, по Обезпечителна заповед по тр.д.№81/2017г., на Окръжен съд гр.Пловдив; Възбрана том 2, акт №11/2017г.,в полза на ЕТ ЕЛВЕКС-ЦВЕТАН МИКОВ; Възбрана том 3, акт №7/2017г., в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; Възбрана том 3, акт №19/2017г., в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; Възбрана том 3, акт №152/2017г., в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, по изп.д. №20178150400630/2017г., на ЧСИ Татяна Кирилова гр.Плевен, съгласно удостоверение на АВ, Имотен регистър с изх.№744/2018г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в с.Бохот. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400630/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.11.2018 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 25.09.2018г. Частен съдебен изпълнител: ............................