Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в ПАЗАРДЖИК Фабрика в ПАЗАРДЖИК Търговски имот в ПАЗАРДЖИК Тристаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Стая в ПАЗАРДЖИК Склад в ПАЗАРДЖИК Производствен имот в ПАЗАРДЖИК Парцел в ПАЗАРДЖИК Паркомясто в ПАЗАРДЖИК Офис в ПАЗАРДЖИК Многостаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Мезонет в ПАЗАРДЖИК Магазин в ПАЗАРДЖИК Къща в ПАЗАРДЖИК Земеделски имот в ПАЗАРДЖИК Земеделска земя в ПАЗАРДЖИК Заведение в ПАЗАРДЖИК Жилищна сграда в ПАЗАРДЖИК Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК Едностаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Други в ПАЗАРДЖИК Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Гараж в ПАЗАРДЖИК Газстанция в ПАЗАРДЖИК Вила в ПАЗАРДЖИК Бензиностанция в ПАЗАРДЖИК Ателие, Таван в ПАЗАРДЖИК Автомивка в ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

 • Начална цена
 • 110719.98 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 395 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Деница Станчева

 • Телефон:
 • 034 444 044

 • Email:
 • denica.stancheva@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Деница Станчева

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА И БОЯДИСВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ - I ЕТАП, с площ от 395.40 /триста деветдесет и пет цяло и четиридесет стотни/ кв. м., за която е издадено разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на закрито № 126/12.11.2007 г. на Община Пазарджик, находяща се в ИМОТ № 027146 /двадесет и седем хиляди сто четиридесет и шести/ по картата на възстановената собственост в землището на град Пазарджик, местността „Татар Мезар”, представляващ УПИ І – автомивка /едно римско – автомивка/, съгласно скица на Община Пазарджик № 287/04.02.2008г. при граници и съседи: имот № 027147 – хранителна пр.на „Марица олио“ АД; № 027119 – път І клас на държавата-МТ, имот № 027153 – ремонт тр.ср. – държ. поземлен фонд – МЗГ, който имот съгласно кадастрална карта на АГКК е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.27.146 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ по кадастралната карта на гр. Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, местност ТАТАР МЕЗАР, с начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработваща промишленост, с трайно предназначение на територията: земеделска, при граници и съседи: 55155.27.147, 55155.27.153, 55155.27.119. ; Продажбата ще започне при цена в размер на 123022.20 лв. ; /сто двадесет и три хиляди двадесет и два лева и двадесет стотинки/ съставляваща 85 % от пазарната цена на имота съгласно чл. 468 от ГПК.; Поземленият имот, в който се намира обектът не е предмет на публична продан.; Върху гореописаното движимо имущество е учредена договорна ипотека, вписана в книгите за вписване в Служба по вписвания – Пазарджик в полза на Банка ДСК ЕАД.; Върху описаният по-горе движим имот има вписани възбрани, в СВ – Пазарджик, както следва: на 26.02.2013г. с акт №149, том 1, дв. вх. рег. №1392/26.02.2013г.; на 26.02.2013г. с акт №150, том 1, дв. вх. рег. №1393/26.02.2013г.; на 26.02.2013г. с акт №151, том 1, дв. вх. рег. №1394/26.02.2013г.; на 25.08.2014г. с акт №88, том 3, дв. вх. рег. №7793/25.08.2014г.Още Производствен имот за продажба в ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 110719.98лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 2419.20лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 706725.00лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 706725.00лв.
Производствен имот ПАЗАРДЖИК- 1437080.80лв.
1.9296290874481