Парцел в Мало Конаре за 23760.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Мало Конаре > Парцел

Парцел в Мало Конаре

Допълнителна информация

  Начална цена: 23760.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 1380 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: квартал 93
  ЧСИ: Георги Николов Самарджиев
  Телефон: 034 - 460 420
  Email: gsamardzhiev885@gmail.com

Всички имоти за Мало Конаре
Всички имоти на ЧСИ Георги Николов Самарджиев

1. УПИ VIII-283 /урегулиран поземлен имот, означен като парцел осми, за имот с планоснимачен номер двеста осемдесет и трети/, в квартал 93 /деветдесет и трети/ по плана на с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, с площ от 1380 кв.м. /хиляда триста и осемдесет квадратни метра/, при съседи на имота: изток-улица, запад- УПИ VII-283-Георги Атанасов Топкаров и Десислава Христова Топкарова, север-улица и юг-УПИ IX-282-Георги Борисов Минеков, ведно с построените в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГ РАДА, със застроена площ от 86 кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра/, състояща се от приземен и редовен жилищен етаж, ЖИЛИЩЕ /лятна кухня със стопанско помещение на площ от 40 кв.м./четиридесет квадратни метра/, и подобрение в имота-НАВЕС на площ от 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 23 760 лв. / двадесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева/, съставляваща 90% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Георги Атанасов Топкаров и Десислава Христова Топкарова. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег.№77834/24.11.2007г., Том 006, Акт№99/2007, дв. вх. Рег. 9805/28.11.2007г., в полза на Банка ДСК ЕАД; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. №84229/03.07.2008г., Том 001, Акт № 94/2008г. дв. вх. рег.№ 4860/03.07.2008г. по изп.дело №1249/2007г. по описа на ДСИ при РС Пазарджик; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. №2039/13.03.2013г., Том 1, Акт № 176/2013г. дв. вх. рег.№ 2040/13.03.2013г. по изп.дело №1119/2010г. по описа на ДСИ при РС Пазарджик; Интересуващите се от горепосочените недвижими имоти могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да ги прегледат могат да сторят това чрез предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК. В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридически лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите могат да бъдат получени в кантората на Частен съдебен изпълнител Георги Самарджиев. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 27.11.2018г. (вторник) в 16:30 ч. от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд – гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол ( чл. 492, ал. 1 ГПК ).