Парцел в СЛИВЕН за 8993.60 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Парцел

Парцел в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 8993.60 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 110 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: кв. Кольо Фичето № 32
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

110,40/368 ид.ч. /сто и десет цяло и четиридесет стотни върху триста шестдесет и осем идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.517.121 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и седемнадесет точка сто двадесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 368кв.м. /триста шестдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“ № 32, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: няма, при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор № 67338.517.96, поземлен имот с идентификатор № 67338.517.80, поземлен имот с идентификатор № 67338.517.77, поземлен имот с идентификатор № 67338.517.76 и поземлен имот с идентификатор № 67338.517.122;