Парцел в Правец за 93600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Правец > Парцел

Парцел в Правец

Допълнителна информация

  Начална цена: 93600.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 5229 кв.м.
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване: 2018-06-26
  Адрес: гр.Правец, област Софийска, местност „ Владин рът“
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Правец
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Поземлен имот № 085019 (осемдесет и пет хиляди и деветнадесет), находящ се в землището на гр.Правец, община Правец, местността „Владин рът“, с площ от 5.229 дка (пет декара двеста двадесет и девет квадратни метра) и начин на трайно ползване – комплексно малоетажно застрояване, представляваща бивша земеделска земя – нива с променено предназначение за изграждане на жилищни сгради, съгласно Решение №К-7/17.07.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Софийс ка област , при граници и съседи: имот №085018 – нива наследници на Георги Иванов Николовски, имот №002050 – полски път на Община Правец, имот №001050 – път IV клас на Община Правец, имот №005024 – нива наследници на Христо Марков Витков; имот №085023 – нива на „Текма България” ООД, имот №085022 – нива на Красимир Петров Найденов. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 93 600 лв. /деветдесет и три хиляди и шестстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в землището на гр.Правец, област Софийска, местност „ Владин рът“.