Магазин в РАЗЛОГ за 22968.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РАЗЛОГ > Магазин

Магазин в РАЗЛОГ

Допълнителна информация

  Начална цена: 22968.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 42 кв.м.
  Срок: 28.08.2018 до 28.09.2018
  Обявяване: 2018-10-01
  Адрес: ул. „Лазар Нешков” № 12
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за РАЗЛОГ
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.758.351.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разлог, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Разлог, ул.”Лазар Нешков” № 12, ет.0, обект магазин №1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ : 42.00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, пр илежащи части: Съответните прилежащи части от общите части на сградата и от правото на строеж, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 61813.758.351.1.14, под обекта – 61813.758.351.1.30, 61813.758.351.1.31, 61813.758.351.1.32, 61813.758.351.1.33, 61813.758.351.1.34, 61813.758.351.1.23, 61813.758.351.1.22, 61813.758.351.1.21, 61813.758.351.1.27, 61813.758.351.1.29, 61813.758.351.1.26, 61813.758.351.1.28, над обекта – 61813.758.351.1.5, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположено в поземлен имот с идентификатор 61813.758.351, с адрес на поземления имот гр. Разлог, ул.”Лазар Нешков” № 12, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ на поземления имот 777 кв.м., стар номер 945, квартал 87, парцел ХІ, при съседи на поземления имот: 61813.756.334, 61813.758.355, 61813.758.317, 61813.755.352. Жилищната сграда, където се намира имотът е изградена и въведена в експлоатация през 2008 г. Сградата се състои от партерен етаж и три жилищни етажи и таван. В партерния етаж са изградени магазини, като магазинът, предмет на публична продан е разположен в западната част на сградата с лице към улицата. Състои се от едно общо помещение и санитарно помещение. Имота се намира в западната част на гр. Разлог в близост до сградата на СБА. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по асфалтирана улица, част от уличната мрежа на града. Движимите вещи не са предмет на публичната продан. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.