Магазин в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 40080.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Магазин

Магазин в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 40080.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 84 кв.м.
  Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
  Обявяване: 2018-09-28
  Адрес: ул.”Пейо Яворов”
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен проект от: магазин № 1, ветробан № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. /четиридесет и девет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ и склад № 4 и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв. м. /тридесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащите части о т общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се на партерен етаж състоящ се от магазин, три складови помещения, санитарен възел , коридор и стълбище с обща площ от 104.00 кв.м., построена в четириетажна сграда, изградена върху петно № 2 /две/ в източната част на Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ /трети/, имот с планоснимачен номер 5270 /пет хиляди двеста и седемдесет/ от квартал 253 /двеста петдесет и трети/ по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед № 32/1992 год. и изменен със Заповед № 1270/1999 год. на Кмета на Общината с площ за целия имот от 509 кв.м. /петстотин и девет квадратни метра/, при съседи на същия по нотариален акт: от север-улица, от изток-наследници на Халил Юручев, от запад-наследници на Георги Лангов и от юг-наследници на Никола Дакатлиев, при съседи за същия имот по скица изх.№ 365/04.04.2008 год., издадена от Общинска администрация гр. Гоце Делчев: от изток-УПИ парцел ІV, от запад – УПИ парцел ІІ, от север - улица, от юг - УПИ парцел ІХ на Кмета на Общината, която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 17395.501.3211.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адерс на поземления имот гр. Гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов” с площ за имота от 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 3211, квартал 253, парцел ІІІ, при съседи : 17395.501.3213, 17395.501.3212, 17395.501.3209, 17395.501.9237. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и преградни и оградни тухлени стени, състояща се от магазинен етаж и четири жилищни етажа. Покривът е дървен – скатен с керемиди. Сградата е с изолация и минерална мазилка от вън. Партерният етаж се състои от магазин, три складови помещения, санитарен възел, коридор и стълбище и е със застроена площ от 104 кв.м, като обекта на оценка включва описаните помещения без стълбищната клетка и коридора, обслужващи жилищната част на сградата и разделящи описаните по-горе помещения като магазин № 1, ветробран № 8, склад № 3, мивка № 6, WC № 7, с обща застроена площ от 49.48 кв. м. С подход откъм предната улична фасада на сградата, както и склад № 4, и склад № 5 с обща застроена площ от 35.00 кв.м с подход откъм задната фасада на сградата. Така обособените две площи съответно от 49.48 кв. м и 35.00 кв.м са разделени от коридора, обслужващ жилищната част на сградата. Подовата настилка е изравнителна циментова замазка, а стените са на мазилка. Санитарните възли са с прекарана ВиК инсталация но са на тухла по стени. Монтирана е фасадна алуминиева бяла дограма, но вътрешни врати не се монтирани. Имотът не е въведен в експлоатация. Имотът се намира в широкия център на гр. Гоце Делчев, в непосредствена близост до ж. к. „ЮГ”, а също така и до пазара, магазини и заведения. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.