Къща в Летница за 2759.99 лв.

Имоти > Имоти от чси Летница > Къща

Къща в Летница

Допълнителна информация

  Начална цена: 2759.99 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 1566 кв.м.
  Срок: 04.12.2018 до 04.01.2019
  Обявяване: 2019-01-07
  Адрес: гр. Летница, ул. "Витоша" № 44
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Летница
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1140 / четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест, точка, триста и петнадесет, точка, хиляда сто и четиридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008г. от Изп. Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, п.к. 5570, ул. „Витоша“ № 44, с площ 1566 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на тра йно ползване- ниско застрояване до 10 метра, стар идентификатор няма, номер по предходен план 1140, квартал 74, парцел III, при съседи на поземления имот: 43476.315.1996, 43476.315.1141, 43476.315.1139, 43476.315.1135, 43476.315.1134 и 43476.315.1133, заедно с построените в имота сгради: 1/6 /една шеста/ идеална част от ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 43476.315.1140.1 със застроена площ 50 кв.м. на 1 /един/ етаж, 1/6 /една шеста/ идеална част от еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 43476.315.1140.2 със застроена площ 66 кв.м., на един етаж, 1/6 /една шеста/ идеална част от СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с иддентификатор 43476.315.1140.3, със застроена площ 17 кв.м.м на един етаж и 1/6 /една шеста/ идеална част от СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.1140.4, със застроена площ 55 кв.м., на един етаж.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1721/16=

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]