Къща в Игнатиево за 70200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Игнатиево > Къща

Къща в Игнатиево

Допълнителна информация

  Начална цена: 70200.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 120 кв.м.
  Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
  Обявяване: 2018-12-14
  Адрес: УЛ. ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ 88
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за Игнатиево
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110401169 Изходящ №: 26806 / 22.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  13.11.2018 г. до 13.12.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 13.12.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЛЮБЕН ТОДОРОВ НАЙ ДЕНОВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК и ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20167110401169 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижими имоти, находящи се в село Игнатиево, община Аксаково, област Варна, ул.“Георги Петлешев“ № 88 /осемдесет и осем/, а именно: Двуетажна жилищна сграда с РЗП 120 /сто и двадесет/ кв.м., състояща се от: първи етаж, на който са разположени коридор, кухня, две стаи, баня и тоалет; втори етаж – коридор, кухня, две стаи, баня и тоалет; изба - с площ от 20 /двадесет/ кв.м. и таван с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., заедно с лятна кухня с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м, и навес с оградни стени с площ от 16 /шестнадесет/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от урегулирания имот, в който са изградени гореописаните постройки, целият с площ от 900 /деветсотин/ кв.м., съставляващ УПИ № ІІ-714 /втори - седемстотин и четиринадесет/ в кв. 58 /петдесет и осем/ по плана на село Игнатиево, идентичен с УПИ № ІІ-366 /втори - триста шестдесет и шест / в кв. 40 /четиридесет/ по предходен план на селото, при граници на УПИ /по скица/, ул.“Георги Петлешев“, УПИ № І-715 /първи - седемстотин и петнадесет/, ул.„Панайот Хитов“, УПИ № ІІІ-712, 713 /трети - седемстотин и дванадесет, седемстотин и тринадесет/. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  70 200.00 лв. (седемдесет хиляди и двеста) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  13.11.2018 г. до 13.12.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  13.11.2018 г. до 13.12.2018 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота в гр. Игнатиево, ул. Георги Петлешев, № 88. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20167110401169. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  13.11.2018 г. до 13.12.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 14.12.2018 г. от 10.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.