Парцел СТАРА ЗАГОРА Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Хотел в Белене Фабрика в Белене Търговски имот в Белене Тристаен апартамент в Белене Стая в Белене Склад в Белене Производствен имот в Белене Парцел в Белене Паркомясто в Белене Офис в Белене Многостаен апартамент в Белене Мезонет в Белене Магазин в Белене Къща в Белене Земеделски имот в Белене Земеделска земя в Белене Заведение в Белене Жилищна сграда в Белене Етаж от къща в Белене Едностаен апартамент в Белене Други в Белене Двустаен апартамент в Белене Гараж в Белене Газстанция в Белене Вила в Белене Бензиностанция в Белене Ателие, Таван в Белене Автомивка в Белене

Къща Белене

 • Начална цена
 • 45040.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 1080 кв.м.

 • Срок:
 • 06.02.2018 до 06.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-07

 • Адрес:
 • ул.”Средна гора”№3

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 615/ 2010 г. с Изх. № 1393/ 11.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на МАРИЯ ИВАНОВА ВРАЙКОВА, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ и АНЕТА ИВАНОВА ВРАЙКОВА, като законни наследници на ИВАН МАРИНОВ ВРАЙКОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, с площ от 1080 кв.м. по нотариален акт, а съгласно кадастрална скица на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен, представляващ поземлен имот с идентификатор №03366.602.896 по кадастралната карта на гр.Белене, одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, площ: 1418 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор:1933, при съседи: имот с идентификатор 03366.602.1189, имот с идентификатор 03366.602.897, имот с идентификатор 03366.602.906, имот с идентификатор 03366.602.907, имот с идентификатор 03366.602.908, имот с идентификатор 03366.602.895, заедно с разположените в същия поземлен имот сгради: 1.Сграда с идентификатор 03366.602.896.1: застроена площ 124 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. 2. Сграда с идентификатор 03366.602.896.2: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж. 3.Сграда с идентификатор 03366.602.896.3: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда. 4.Сграда с идентификатор 03366.602.896.4: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Селскостопанска сграда. 5.Сграда с идентификатор 03366.602.896.5: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 6.Сграда с идентификатор 03366.602.896.6: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. -при начална цена – 45 040 лева /четиридесет и пет хиляди и четиридесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, №149/2008г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД за сумата от 97290 евро и възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №81/2010г. по изп.дело №20108150400615, в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; Договор за цесия сключен между „БАНКА ДСК” ЕАД и ОТП Факторинг България ЕАД, ЕИК 202317122, гр.София, р-н Оборище, бул.“Княз Александър Дондуков“ №19, ет.2; възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №110/2017г. по изп.дело №20108150400615, в полза на ОТП Факторинг България ЕАД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3 при управителя Г-жа Мария Иванова Врайкова, от гр.Белене, ул.”Средна гора” №3. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150400615/ 2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Къща за продажба в Белене

Къща Белене- 45040.00лв.
Къща Белене- 15255.00лв.
Къща Белене- 48060.00лв.
Къща Белене- 23680.00лв.
Къща Белене- 35100.00лв.
0.049015045166016