Земеделски имот в Кремене за 25840.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Кремене > Земеделски имот

Земеделски имот в Кремене

Допълнителна информация

  Начална цена: 25840.80 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 2000 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: местност "Джеферово"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Кремене
Всички имоти на ЧСИ

Имот с номер 003236 (нула, нула, три, две, три, шест) в землището на с.Кремене, ЕКАТТЕ 39637, местност Джеферово, община Смолян, област Смолян, с площ на имота 2,000 кв.м., начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи:№ 003775 – пасище, мера, № 003237 – стопански двор, № 003765 – полски път, № 003242-пасище, мера, № 003238 – използв.ливада, № 003239 – използ.ливада, № 003235-пасище, мера, № 003234 – пасище, мера, № 003233 – пасище, мера, ВЕДНО с двуетажна сграда-о бор-сеновал, със застроена площ 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., със застроена разгърната площ 550 (петстотин ) кв.м., със застроен обем 1 730 (хиляда седемстотин и тридесет) куб.м.