Земеделски имот в Банско за 1506.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Банско > Земеделски имот

Земеделски имот в Банско

Допълнителна информация

  Начална цена: 1506.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 2498 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-08
  Адрес: м. "Марена"
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за Банско
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

2). 1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.101.13, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 498кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 101, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседи: 02676.101.22; 02676.101.23; 02676.101.24; 02676.101.12; 02676.101.5; 02676.101.4; 02676.101.14; Адрес на поземления имот: местност “ МАРЕНА “ Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ НИВА, находяща се в местността “ МАРЕНА “, в землището на гр. Банско, цялата с площ от 2,498дка., представляваща имот №101013, по картата на землището, при съседи на имота: имот №101004 – нива на наследници на АНДОН ИВАНОВ КОЮВ, имот №101005 – нива на наследници на СТОЯН ПРОДАНОВ ХАДЖИПОПОВ, имот №101012 – нива на наследници на ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАДЕВ, имот №101024 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №101023 – нива на наследници на ДИМИТЪР ИВАНОВ БАНЕНСКИ и имот №101014 – нива на наследници на БЛАГО МИХАЙЛОВ ДУРЧОВ; Подробно описание на имот с идентификатор 02676.101.13: Нивата е с неправилна форма, с лека денивелация. По имотни граници, имотът не е ограничен и няма изградени трайни огради. Към момента на извършване на описа имотът е необработваем. В близост до имота няма изградени Ел. и ВиК мрежи. Начална цена 1 506лв. /хиляда петстотин и шест лева./