Земеделска земя в Бяла за 7983.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бяла > Земеделска земя

Земеделска земя в Бяла

Допълнителна информация

  Начална цена: 7983.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 3999 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: гр. Бяла, м. "Перпери"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Бяла
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №07598.93.45 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, девет, три, точка, четири, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-47/18.08.2006г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бяла, община Бяла, област Варна, местност „Перпери” целият с площ от 3999 /три хиляди деветстотин деветдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно позване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, със стар идентификатор №093045 /деветдесет и три хиляди и четиридесет и пет/, при граници по кадастрална скица ПИ с идентификатори №№07598.93.69, 07598.93.62, 07598.93.34, 07598.93.33.