Земеделска земя в Брод за 1401.60 лв.

Имоти > Имоти от чси Брод > Земеделска земя

Земеделска земя в Брод

Допълнителна информация

  Начална цена: 1401.60 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 3011 кв.м.
  Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
  Обявяване: 2018-10-29
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Брод
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06547.76.13 /нула шест пет четири седем. седем шест. едно три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-504/12.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК , с адрес на поземления имот: с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково, местност "АДАТА", с площ от 3011 кв. м. /три хиляди и единадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница) , категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 076013, при съседи: 06547.76.14, 06547.76.12, 06547.78.23, 06547.78.14, 06547.78.26.