Земеделска земя в Брод за 1164.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Брод > Земеделска земя

Земеделска земя в Брод

Допълнителна информация

  Начална цена: 1164.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 2500 кв.м.
  Срок: 28.09.2018 до 28.10.2018
  Обявяване: 2018-10-29
  Адрес: местност БЮКЯ
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Брод
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06547.61.14 /нула шест пет четири седем. шест едно. едно четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-504/12.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК , с адрес на поземления имот: с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково, местност "БЮКЯ", с площ от 2500 кв. м. /две хиляди и петстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполи вни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 061014, при съседи: 06547.58.38, 06547.61.15, 06547.55.35, 06547.61.13, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК, в размер на 1164.00 лв. (хилядa сто шестдесет и четири лева).