Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 33800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КОСТИНБРОД > Земеделска земя

Земеделска земя в КОСТИНБРОД

Допълнителна информация

  Начална цена: 33800.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 8665 кв.м.
  Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
  Обявяване: 2018-10-24
  Адрес: гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за КОСТИНБРОД
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

ИМОТ №620070 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 8.665 (осем декара и шестстотин шестдесет и пет кв.м.) , категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи:  имот №620069 – нива на Тома Миланов Илиев, имот №620061 - полски път на Община Костинброд, имот №620028 – канал на МЗХ-ХМС и имот №620068 – нива на Тома Миланов Илиев. На основание чл.485 ГП К определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 33 800 лв. /тридесет и три хиляди и осемстотин лева/.