Земеделска земя в Мечка за 704.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Мечка > Земеделска земя

Земеделска земя в Мечка

Допълнителна информация

  Начална цена: 704.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 5550 кв.м.
  Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
  Обявяване: 2018-09-14
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Мечка
Всички имоти на ЧСИ

І. 1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 474006/четири, седем, четири, нула, нула, шест/, с начин на трайно ползване НИВА, ПЕТА категория, с площ от 5.550 дка/пет декара и петстотин и петдесет квадратни метра/, находящ се в землището на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ 47977, в местността „САЛИЕВА КОРИЯ”, при граници: имоти № № 474007, 474005, 474004, 474019. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 704.00 лв. ІІ. 1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН И МОТ № 331002/три, три, едно, нула, нула, две/, с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, ШЕСТА категория, с площ от 6.000 дка/шест декара/, находящ се в землището на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ 47977, в местността „БЛАТСКИ БОРУН”, при граници: имоти № № 331001, 331004, 331003, 332012, 332005. Върху имота има следните ограничения: 81 – трайни насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 440.00 лв. ІІІ. 1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002037/нула, нула, две, нула, три, седем/, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, ТРЕТА категория, с площ от 1.050 дка/един декар и петдесет квадратни метра/, находящ се в землището на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ 47977, в местността „ЛАГЕРА”, при граници: имоти № № 002033, 00028, 002041, 002054. Върху имота има следните ограничения: 81 – трайни насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 132.00 лв. Тежести:. Възбрана вписана в полза на взискателя ИЗП. Д. № 20189140400352