Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в Муселиево Фабрика в Муселиево Търговски имот в Муселиево Тристаен апартамент в Муселиево Стая в Муселиево Склад в Муселиево Производствен имот в Муселиево Парцел в Муселиево Паркомясто в Муселиево Офис в Муселиево Многостаен апартамент в Муселиево Мезонет в Муселиево Магазин в Муселиево Къща в Муселиево Земеделски имот в Муселиево Земеделска земя в Муселиево Заведение в Муселиево Жилищна сграда в Муселиево Етаж от къща в Муселиево Едностаен апартамент в Муселиево Други в Муселиево Двустаен апартамент в Муселиево Гараж в Муселиево Газстанция в Муселиево Вила в Муселиево Бензиностанция в Муселиево Ателие, Таван в Муселиево Автомивка в Муселиево

Земеделска земя Муселиево

 • Начална цена
 • 554.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 2101 кв.м.

 • Срок:
 • 19.02.2018 до 19.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-20

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 293/2017 г. с Изх. № 3185/ 22.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 19.02.2018г. до 17.00 часа на 19.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на „НОВ ФЕРМЕР“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Гергана Цанкова Петрова, находящи се в населени места в землищата на Община Гулянци и Община Никопол, Област Плевен, а именно: А/ В землището с.Шияково, община Гулянци, област Плевен, ЕКАТТЕ 83394 (осем три три девет четири): 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 0,999 дка (деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), 5-та (пета) категория, в местността "ДЖЕБЕЛИН ВРЪХ”, съставляваща имот № 027003 (нула две седем нула нула три), в землището на с.Шияково, община Гулянци, област Плевен, ЕКАТТЕ 83394 (осем три три девет четири), при граници и съседи, имоти №000195-Полски път на Община гр.Гулянци; №027002-Овошна градина на Величко Костадинов Иванов; №027004-Овощна градина на Чавдар Георгиев Георгиев; №027059-Овощна градина на Никола Атанасов Урумов;Имотът попада в отдел/ подотдел 33/м площ от 0.999 дка, вид на горите - широколистна гора. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. - при първоначална цена – 264 лева. Данъчната оценка на имота е 143.90 лв. Б/ В землището на с.Въбел, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 12365 (едно две три шест пет): 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, с площ от 2.400 дка (два декара и четиристотин квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността "ЛИВЕЦ“, съставляваща имот № 037037 (нула три седем нула три седем) в землището на с.Въбел, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 12365 (едно две три шест пет), при граници и съседи: имоти №037026-Лозе на „ГЕОМАР АГРОТЕХ“ ЕООД; №037006-Лозе на Антон Христов Петков; №037036-Лозе на „Сортови семена -Вардим“ ЕАД; №037032-Полски път на Община Никопол. - при първоначална цена – 761 лева. Данъчната оценка на имота е 449.30 лв. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЛОЗЕ с площ от 1,500 дка (един декар и петстотин квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността "ЛИВЕЦ", съставляваща имот № 038035 (нула три осем нула три пет) в землището на с.Въбел, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 12365 (едно две три шест пет), при граници и съседи: имоти №038036-Лозе на Детелин Георгиев Шаранганов; №038007-Лозе на Антон Христов Петков: №038034 ДОН АГРИКОЛА"ЕООД; №038023-Полски път на Община Никопол. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. - при първоначална цена – 396 лева. Данъчната оценка на имота е 333.50 лв./триста тридесет и три лева и петдесет стотинки/. 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 1,000 дка (един декар), 7-ма (седма) категория, в местността "БАШАРЕЧКА". съставляваща имот № 200103 (две нула нула едно нула три) в землището на с.Въбел, община Никопол област Плевен, ЕКАТТЕ 12365 (едно две три шест пет), при граници и съседи: имоти №200102-Нива на „Балджиев"ООД. №200105-Изоставена нива на ДАГ-ДГС Никопол; №200104-Пасище-мера на Община гр. Никопол. - при първоначална цена – 440 лева. Данъчната оценка на имота е 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/ В/ В землището на с.Драгаш Войвода, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 23193 /две три едно девет три/ 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4.015 дка (четири декара и петнадесет квадратни метра), 6-та (шеста) категория, в местността “СТУБЛАТА", съставляваща имот № 068021 (нула шест осем нула две едно) в землището на с.Драгаш Войвода, обшина Никопол, област Плевен ЕКАТТЕ 23193 /Две три едно девет три), при граници и съседи: имоти №068022-Др.селскостопанска територия на „Агро Финанс“ АДСИЦ; №068010-Др. селскостопанска територия на насл. на Стефан Георгиев Гицов: №000276-Полски път на Община гр.Никопол; №068015-Пасище с храсти на Обшина гр.Никопол; №068012-Др.селскостопанска територия на Обшина гр.Никопол. Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 ит ЗЗТ и други дейности определени със заповед за обявяване на защитена територия и с плана за управление. - при първоначална цена –1060 лева. Данъчната оценка на имота е 566.60 лв. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДР.СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4,000 дка (четири декара), 6-та (шеста) категория, в местността '‘СТУБЛАТА", съставляваща имот № 068022 (нула шест осем нула две две) в землището на с.Драгаш Войвода, обшина Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 23193 (две три едно девет три), при граници, съседи: имоти №068023-Др.селскостопанска територия на Тодор Анков Тодоров: №068010-Др.селскостопанска територия на наел, на Стефан Георгиев Гицов; №068021 -Др.селскостопанска територия на „Агро Финанс"АДСИЦ; №068012-Др.селскостопанска територия на Община гр.Никопол; №068016 - Врем. Неизп. Нива на Христо Илиев Илиев. Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 ит ЗЗТ и други дейности определени със заповед за обявяване на защитена територия и с плана за управление. - при първоначална цена – 1269 лева. Данъчната оценка на имота е 470.40 лв./четиристотин и седемдесет лева и четиридесет стотинки/. Г/ В землището на с.Любеново, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 44536 (четири четири пет три шест) 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 0.100 дка (сто квадратни метра), 3-та (трета) категория, в местността "КРАЙ ОСЪМА“, съставляваща имот № 147043 (едно четири седем нула четири три) в землището на с.Любеново, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 44536 (четири четири пет три шест), при граници и съседи: имоти 147034-Полски път на Обшина гр.Никопол; №147044-Нива на Даниела Василева Метева; №147042-Нива на насл. на Русан Петров Мочев и др.; №000243-залесена терит. на МЗХ-Държавно лесничейство. - при първоначална цена – 26 лева. Данъчната оценка на имота е 10.30 лв 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 2.000 дка (два декара), 6-та (шеста) категория в местността "ПАПРАТЕН ВРЪХ'', съставляваща имот № 203003 (две нула три нула нула три) в землището на с.Любеново, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 44536 (четири четири пет три шест), при граници и съседи: имоти №203002-др.сескост.т. на Димитър Димитров Денков: №000200-Пасище, мера на Община гр Никопол, Кметство Любеново; №203004-Др. Селскост. терит. на Димка Блажева Лазарова. - при първоначална цена – 528 лева. Данъчната оценка на имота е 235.20 лв. Д/ В землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 49415 (четири девет четири едно пет) 9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЛИВАДА с площ от 3.000 дка (три декара), 7-ма (седма) категория, в местността „ЛЮЛЕЧ“, съставляваща имот № 210017 (две едно нула нула едно седем), в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 49415 (четири девет четири едно пет), при граници и съседи: имоти №210016-Ливада на „СЕРЕС“ ЕАД; №000004-Полски път на Община гр.Никопол; №210018-Ливада на насл. на Тодор Маринов Венков: №382012-Залесена територия на насл. на Димитър Гатев Митев: №382011 Залесена територия на насл. на Атанас Николов Атанасов. - при първоначална цена – 792 лева. Данъчната оценка на имота е 76.80 лв. /седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки; 10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЛИВАДА с площ от 2.101 дка (два декара и сто и един квадратни метра), 7-ма (седма) категория, в местността '‘ЛЮЛЕЧ’’, съставляваща имот № 210027 (две едно нула нула две седем) в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 49415 (четири девет четири едно пет), при граници и съседи: имоти №210028-Ливада на Обшина гр.Никопол: №210023-Ливада на насл. на Милин Русанов Спасов; №210024- Ливада на насл. на Деко Цанев Венков; №210026-Ливада на насл. на Филип Иванов Генов: №382019-Залесена територия на насл. на Петраки Иванов Чушков: №382018-Залесена територияна на насл. на Ангел Тодоров Петров. - при първоначална цена – 554 лева. Данъчната оценка на имота е 53.80 лв. /петдесет и три лева осемдесет стотинки/ 11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1,450 дка (един декар и четиристотин и петдесет квадратни метра),7-ма (седма) категория, в местността “КАЛНА ЧЕШМА“, съставляваща имот № 280086 (две осем нула нула осем шест) в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 49415 (четири девет четири едно пет), при граници и съседи: имоти №280034-др.селскостоп.терит. на насл. на Минко Слаков Цанев: №280087-др.селекостоп. терит. на „С.И.Г.“ООД; №180025-Ливада на насл. Ламби Цветанов Ангелов; №180026-Ливада на „Сортови семена -Вардим" ЕАД; №280085-Др.Селскостоп терит. на Искра Давидова Петкова. - при първоначална цена – 382 лева. Данъчната оценка на имота е 91.40 лв. /деветдесет и един лева и четиридесет стотинки/ Тежести за имотите: възбрана том 1, акт №32/2017г., в полза на „Таранис“ЕООД, ЕИК 202230121, съгласно удостоверения за тежести на АВ Никопол, Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землищата на горепосочените села. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20178150400293/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 20.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Земеделска земя за продажба в Муселиево

Земеделска земя Муселиево- 382.00лв.
Земеделска земя Муселиево- 554.00лв.
Земеделска земя Муселиево- 792.00лв.
Земеделска земя Муселиево- 669.00лв.
Земеделска земя Муселиево- 969.00лв.
0.47004389762878