Етаж от къща в БЛАГОЕВГРАД за 32225.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БЛАГОЕВГРАД > Етаж от къща

Етаж от къща в БЛАГОЕВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 32225.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
  Обявяване: 2018-10-29
  Адрес: ул. "Славянска" №43, ет.1
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за БЛАГОЕВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.611.40.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 60,00кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 611, в поземлен имот: 04279.611.40, в сграда: 04279.611.40.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: 1/2идеална част от Зимничния етаж на източния калкан КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.611.40.1.2; Административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №43, ет.1 Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 60,00кв.м. От ИЗТОЧНИЯ КАЛКАН НА ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ V-914,915, квартал 34, по регулационния план на ІІІ-ти микрорайон на гр. Благоевград, ВЕДНО с 1/2ид.ч. от общите части на източния калкан на сградата и 1/2ид.ч. от ЗИМНИЧНИЯ ЕТАЖ на източния калкан. 2). 2/12идеални части от Поземлен имот с идентификатор: 04279.611.39, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 248,00кв.м. ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район:611, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 914, квартал: 34, парцел: 5, Съседи: 04279.611.37; 04279.611.41; 04279.611.40; 04279.603.195; 04279.611.38 Административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №43 - а 3). 2/12идеални части от Поземлен имот с идентификатор: 04279.611.40, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 255,00кв.м. ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район:611, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 915, квартал: 34, парцел: 5, Съседи: 04279.611.39; 04279.611.41; 04279.611.42; 04279.603.195 Административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №43 Обща начална цена 32 225лв./тридесет и две хиляди двеста двадесет и пет лева./