Едностаен апартамент в Ахелой за 43890.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Ахелой > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в Ахелой

Допълнителна информация

  Начална цена: 43890.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 50 кв.м.
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване: 2018-06-22
  Адрес: гргр.Ахелой, Марина Кейп' № 10, ет.5, ап. А11
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за Ахелой
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

АПАРТАМЕНТ № 15-9/ петнадесет –тире, девет/, находящ се в сектор 10 /десет/, вход 15/петнадесет/, етаж 4 /четвърти жилищен/, със застроена площ 49.88 кв.м/ четиридесет и девет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра /, състоящ се от дневна с кухненски кът, баня-тоалетна, балкон, при граници: от две страни външен зид, апартамент № 10Б -8, апартамент № 10 А -10, коридор и стълбище, ведно с 11.37 /едиандесет цяло и тридесет и седем/кв.м ид.ч. от общите части на сградата и от правото на с троеж върху терена, върху който е построена сградата, а съгласно схема на Агенция по кадастъра - Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 00833.5.409.10.18 /нула, нула, осемстотин тридесет и три, точка, пет, точка, четиристотин и девет, точка, десет, точка осемнадесет/, по кадастралната карта на с.Ахелой, общ.Поморие, обл.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена съгласно Заповед КД-14-02-107/23.01.2007г. на началника на СГКК-Бургас, със застроена площ от 61.00 кв.м /шестдесет и един квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с адрес на имота: с.Ахелой, “Марина кейп” № 10, ет.5, ап.А11, ниво 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: 00833.5.409.10.19; 00833.5.409.10.17, под обекта: 00833.5.409.10.15, над обекта: няма, който имот попада в СГРАДА № 10 /десет/ с идентификатор № 00833.5.409.10 /нула, нула, осемстотин тридесет и три, точка, пет, точка, четиристотин и девет, точка, десет/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор 00833.5.409/нула, нула, осемстотин тридесет и три, точка, пет, точка, четиристотин и девет /