Други в Младово за 24000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Младово > Други

Други в Младово

Допълнителна информация

  Начална цена: 24000.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 1220 кв.м.
  Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
  Обявяване: 2018-07-24
  Адрес: С. МЛАДОВО, ОБЩ. СЛИВЕН
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за Младово
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № VII-261 /седми за двеста шестдесет и едно/, находящ се в квартал № 50 /петдесет/ по плана на с. Младово, общ. Сливен, с площ 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м., при граници: изток – поземлен имот № V-260 /пети за двеста и шестдесет/, запад – поземлен имот № III-262 /трети за двеста шестдесет и две/, север – поземлен имот № IV-261 /четвърти за двеста шестдесет и едно/, юг – улица, Ведно с построената в имота „Бензиностанция – малък тип”, състояща се от офисна сграда, със застроена площ 24 /двадесет и четири/ кв.м., два склада, с обща застроена площ 48 /четиридесет и осем/ кв.м., Ведно с изградените съоръжения под и над земната повърхност, по утвърден архитектурен проект от 20.04.2001г. от главния архитект на Община Сливен и разрешение за строеж № 20/04.05.2000г. от гл. Архитект на Община Сливен, Ведно с РЕАЛНА ЧАСТ с площ 100 кв.м. /сто квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV-261 /четвърти за двеста шестдесет и първи/, находящ се в кв.50 /петдесети/ по плана на с. Младово, Общ. Сливен, целият с площ 2080 кв.м. /две хиляди и осемдесет квадратни метра/, при граници на имота: изток – поземлен имот № V-260, запад – поземлен имот № III-262, север – улица, юг - поземлен имот № VII-261, която част от гореописания недвижим имот, съгласно Заповед РД-15-650 от 07.05.2007г., издадена от кмета на Община Сливен се прехвърля към УПИ VII-261 /седми за двеста шестдесет и първи/, кв. 50 /петдесети/ по плана на с. Младово, Общ. Сливен, състоящ се от 1220кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/, при граници: изток – поземлен имот № V-260, запад - поземлен имот № III-262, север – поземлен имот № IV-261, юг – път, с цел промяна на регулационната граница между двата имота и отреждането за УПИ № VII-261, при граници на реална част от поземления имот: изток – поземлен имот № V-260, запад – поземлен имот № III-262, север - поземлен имот № IV-261, юг - поземлен имот № VII-261.