Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК за 2632.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПАЗАРДЖИК > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК

Допълнителна информация

  Начална цена: 2632.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 61 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: ул. Янтра №5, ет.4, ап.12
  ЧСИ: Георги Николов Самарджиев
  Телефон: 034 - 460 420
  Email: gsamardzhiev885@gmail.com

Всички имоти за ПАЗАРДЖИК
Всички имоти на ЧСИ Георги Николов Самарджиев

1/8 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1075.1.12 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда седемдесет и пет, точка, едно, точка, дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г., на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. Янтра №5, ет.4, ап.12., самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в позе млен имот с идентификатор 55155.503.1075, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта : 1 /едно/, площ : 61,14 кв.м. /шестдесет и едно цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащи части: Избено помещение №30 с площ 6,38 кв.м., и припадащите се 2,828% идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1075.1.28, 55155.503.1075.1.11, под обекта: 55155.503.1075.1.9, над обекта: 55155.503.1075.1.15. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за съответните идеални части, е в размер на 2632,00 лв. /две хиляди шестстотин тридесет и два лева/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на ИВАН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ, ЙОРДАН ИВАНОВ НИКОЛОВ, СТОЯНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА и НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА МИТОВА. Тежести и вписвания за имота: Вписана възбрана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. №1288/23.02.2017г., Том 1, Акт № 203/2017, Дв. вх. рег.№ 1287/23.02.2017, по чнд №56/2017.; Възбрана под вх. рег. №5161/02.07.2018г., Том 2, Акт № 38/2018, Дв. вх. рег.№ 5160/02.07.2017, по изп.дело 399/2018 на ЧСИ Мария Ангелова.; Възбрана под вх. рег. №5564/16.07.2018г., Том 2, Акт № 56/2018, Дв. вх. рег.№ 5571/16.07.2018, по изп.дело 369/2018г. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител , Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК.. В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридически лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите могат да бъдат получени в кантората на Частен съдебен изпълнител Георги Самарджиев. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 27.11.2018г. (вторник) в 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд – гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол ( чл. 492, ал. 1 ГПК ).