Вила в Рогачево за 134000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рогачево > Вила

Вила в Рогачево

Допълнителна информация

  Начална цена: 134000.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 150 кв.м.
  Срок: 10.09.2018 до 10.10.2018
  Обявяване: 2018-10-11
  Адрес: с. Рогачево, кв. 13
  ЧСИ: Виктория Енчева Рогова
  Телефон: 058 - 605494
  Email: v.rogowa@abv.bg

Всички имоти за Рогачево
Всички имоти на ЧСИ Виктория Енчева Рогова

ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА № 2 /две/ с идентификатор 62788.501.518.2 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, осем, точка, две/ със застроена площ от 75.61 кв.м. /седемдесет и пет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/ и разгърната застроена площ от 150.05 кв.м. /сто и петдесет цяло и пет десети квадратни метра/, състояща се от партер: дневна, столова, кухня, баня с тоалет, килер, покрита и остъклена тераса, на втори етаж от: три спални, баня и тоалетна, две тераси, ведно с 399.50 кв.м. /триста деветдесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в който е построена сградата, целия с площ от 2397.00 кв.м. /две хиляди триста деветдесет и седем квадратни метра/, с идентификатор 62788.501.518 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, осем/, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с начин на трайно ползване-ниско застрояване по кадастралната карта на село Рогачево, община Балчик, обл. Добрич, с административен адрес с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Лозар” № 25, при съседи: имоти с идентификатори: 62788.501.99, 62788.501.352, 62788.501.552, 62788.501.574, 62788.501.648 и 62788.501.647, урегулиран в парцел № XXXII /тридесет и две римско/, планоснимачен № 85 /осемдесет и пет/, в квартал 13 /тринадесет/ по плана на село Рогачево, община Балчик, обл. Добрич.