Тристаен апартамент в РУСЕ за 66103.92 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 66103.92 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 107 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ж.к. Дружба 3, ул. Александър Хаджирусет №2, бл. 44, вх. 4, ет.5, ап. 13
  ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
  Телефон: 082 - 828839
  Email: mmakedonska@mail.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/ на петия етаж от вход „Г“ /буква „Г“/ на жилищен блок № 44 /четиридесет и четири/, ж.к. „Дружба 3“, по ул. „Александър Хаджирусет“ № 2 /две/ в гр. Русе, общ.Русе, обл. Русе, състоящ се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ 106.91 кв.м. /сто и шест квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, при граници: изток - апартамент № 14 и стълбище, север - комплекса, запад - апартамент от вх. „В“ и комплекса, юг - апартамент № 14 и стълбище, представляващ съгласно Схема № 15-365066-10.10.2014 год. на АГКК, Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Русе, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.640.14.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, шестстотин и четиридесет, точка, четиринадесет, точка, тринадесет/, гр.Русе, общ.Русе, обл. Русе по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 год. па Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Русе, ул. „Александър Хаджирусет“ № 2 /две/, бл. 44 /четиридесет и четири/, вх.4 /четири/, ет.5 /пет/, ап.13 /тринадесет/, находящ се в сграда № 14 /четиринадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.640 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, шестстотин и четиридесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по документ 106.91 кв.м. /сто и шест квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.4.640.14.14, под обекта: 63427.4.640.14.10, над обекта: 63427.4.640.14.16, с прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/, с полезна площ 7.81 кв.м. /седем квадратни метра и осемдесет и един квадратни дециметра/, при граници: изток - терен, север - коридор, запад - изба № 14, юг - изба от вход „Д", /заедно с 1.4013 % /едно цяло четири хиляди и тринадесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

Продава Тристаен апартамент в РУСЕ за 66103.92 лв. на търг от ЧСИ