Тристаен апартамент в ГАБРОВО за 70452.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 70452.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 116 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. „Баждар” № 30
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1/3 /една трета/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.505.241 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и едно/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300 /пет хиляди и триста/, ул. „Баждар” № 30 /тридесет/, с площ: 719 /седемстотин и деветнадесет/ кв.м. , с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5050226, квартал 137 /сто тридесет и седем/, парцел 5 /пет/, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 14218.505.244 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и четири/, имот с идентификатор 14218.505.240 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста и четиридесет/, имот с идентификатор 14218.505.238 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста тридесет и осем/, имот с идентификатор 14218.505.242 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и две/ и имот с идентификатор 14218.505.243 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и три/, ЗАЕДНО с САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.505.241.1.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и едно точка едно точка три/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-64/26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300 /пет хиляди и триста/, ул. „Баждар” № 30 /тридесет/, ет. 3 /три/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.505.241 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 116 /сто и шестнадесет/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 14218.505.241.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и едно точка едно точка две/, над обекта: няма. НАЧАЛНА ЦЕНА: 70 452 /седемдесет хиляди четиристотин петдесет и два/ лева

Продава Тристаен апартамент в ГАБРОВО за 70452.00 лв. на търг от ЧСИ