Тристаен апартамент в СЕВЛИЕВО за 76752.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 76752.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 90 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: ул. „Никола Д. Петков” № 45
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1/10 /една десета/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.2474 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадасгралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на поземления имот: град Севлиево, п.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Никола Д. Петков” № 45 /четиридесет и пет/, с площ: 340 /триста и четиридесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2474 /две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, при съседи на поземления имот: 65927.501.5000 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди/, 65927.501.2476 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, 65927.501.2475 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин седемдесет и пет/ и 65927.501.2445 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин четиридесет и пет/, както и от построената в този имот четириетажна масивна сграда "Жилищна и кафе-аперитив-партер" следния обособен недвижим имот: АПАРТАМЕНТ разположен на целия І /първи/ етаж от сградата с площ от 90.20 /деветдесет цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от спалня, дневна, столова, кухня, баня, тоалетна, две тераси и самостоятелно югоизточно стълбище, ВЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 9 /девет/ квадратни метра и подстълбищен склад, намиращ се в югоизточната част на сутерена под партерния етаж, при граници на имота по скица: урегулиран поземлен имот ХХІ-2475 /двадесет и едно римско тире две хиляди четиристотин седемдесет и пет арабско/ - Борис Цонев Монев и Мариета Цонева Монева, урегулиран поземлен имот ХІХ-2476 /деветнадесет римско тире две хиляди четиристотин седемдесет и шест арабско/ - Димо Петков, ул. "Братя Бъкстон" и улица "Никола Петков". НАЧАЛНА ЦЕНА: 76 752 /седемдесет и шест хиляди седемстотин петдесет и два/ лева

Продава Тристаен апартамент в СЕВЛИЕВО за 76752.00 лв. на търг от ЧСИ