Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 75000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 75000.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 91 кв.м.
  Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
  Обявяване: 2019-07-04
  Адрес: ул. "Подполковник Калитин" № 69, ет. 4, ап. 16
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.518.396.1.14 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, триста деветдесет и шест, точка, едно, точка, четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин“ № 69 (шестдесет и девет), ет. 4 (четири), ап. 16 (шестнадесет), с предназначение на самосто ятелния обект: Жилище, апартамент, който обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.396 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, триста деветдесет и шест), с площ по документ: 91,06 кв. м (деветдесет едно цяло шест стотни квадратни метра), брой нива на обекта – 1 (едно), прилежащи части: избено помещение № 16 (шестнадесет), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.518.396.1.15; под обекта: 68850.518.396.1.10, 68850.518.396.1.9, 68850.518.396.1.13; над обекта: няма, стар идентификатор: няма, а по документ за собственост: АПАРТАМЕНТ № 16 (шестнадесет) с изложение изток – запад, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин“ № 69 (шестдесет и девет), на IV (четвъртия) терасовиден етаж от триетажна жилищна сграда с партер – гаражи и терасовиден етаж, построена с отстъпено право на строеж върху дворно място от 430 кв. м (четиристотин и тридесет квадратни метра), находящо се в гр. Стара Загора, ул.„Подполковник Калитин“ № 69 – 71 (шестдесет девети тире седемдесет и първи), съставляващо съгласно нотариален акт урегулиран поземлен имот – парцел VI – 675, 676 (шести за шестстотин седемдесет и пети и шестстотин седемдесет и шести) в квартал 88 а (осемдесет и осем буква „А“) по плана на града, при граници на същия: от север парцели IV- 674 и V – 673, от изток – ул. „Подполковник Калитин, от юг – парцел IX – 674 и от запад – парцели VIII – 684 и IX 683, който апартамент се състои от: ДНЕВНА, БОКС, ДВЕ СПАЛНИ, БАНЯ, ТОАЛЕТНА, КОРИДОР и две ТЕРАСИ, със застроена площ от 91,06 кв. м (деветдесет едно цяло шест стотни квадратни метра), при граници на същия: от север – ап. № 17, ап. № 18 и стълбище, от юг – двор, от изток – ул. „Подполковник Калитин“ и от запад - двор, ЗАЕДНО с прилежащото избено помещение под № 16 (шестнадесети), с полезна площ от 9,50 кв. м (девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на същото: от север – двор, от юг - коридор и мазе № 11, от изток – ул. „Подполковник Калитин“ и от запад – мазе № 7, ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху описаното по – горе дворно място в което е построена сградата.

Продава Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 75000.00 лв. на търг от ЧСИ