Производствен имот в Долни чифлик за 1545000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Долни чифлик > Производствен имот

Производствен имот в Долни чифлик

Допълнителна информация

  Начална цена: 1545000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 15100 кв.м.
  Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
  Обявяване: 2019-07-11
  Адрес: гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Долни чифлик
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, обл. Варна, при граници: запад-УПИ ХII - хлебозавод; юг-улица; изток-УПИ Х - Птицекланница; север - ниви, ведно с посторените в имота сгради, както следва: ЕЛЕВАТОРНА КУЛА с площ от 72 /седемдесет и два/кв.м., ЕЛЕВАТОРНА КУЛА с площ от 9 /девет/кв.м.; СКЛАД ЗА ЗЪРНО с площ от 630 /шестстотин и т ридесет/кв.м.; СКЛАД ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ с площ от 318 /триста и осемнадесет/кв.м.; СКЛАД ЗА ЗЪРНО с площ от 630 /шестстотин и тридесет/кв.м., КАНТАРНА БУДКА С ШАХТА с площ от 75 /седемдесет и пет/кв.м.; ТРАФОПОСТ площ от 13 /тринадесет/ кв.м.; МЕТАЛЕН НАВЕС тип "ЕЛЕНА" с площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м; МЕТАЛЕН НАВЕС ТИП "ЕЛЕНА" с площ 936 /деветстотин тридесет и шест/кв.м.; АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА/ БИТОВА, ЛАБОРАТОРИЯ/ с площ 105 /сто и пет/ кв.м. всички други подобрения и приращения в имота, както и правото на строеж на ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ в описаното по-горе УПИ № VIII в кв.38, със засторена площ от 2064.43 /две хиляди шестдесет и четири цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м., РЗП от 2193.58 /две хиляди сто деветдесет и три цяло и петдесет и осем стотни/кв.м. с височина на кота било от + 8,60 /осем цяло и шестдесет стотни/ метра, НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 1 545 000 лв. /един милион петстотин четиридесет и пет хиляди лева/.

Продава Производствен имот в Долни чифлик за 1545000.00 лв. на търг от ЧСИ